ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการการประชุม ดย. ครั้งที่ 1/2561 (ศปก.ดย. ครั้งที่ 1/2561)
รายละเอียด:
สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการการประชุม ดย. ครั้งที่ 1/2561 (ศปก.ดย. ครั้งที่ 1/2561) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุม ดย. โดย อธิบดี ดย. (นายวิทัศน์ เตชะบุญ) เป็นประธาน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร