ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการการประชุม ศปก.ดย. ครั้งที่ 3/2561
รายละเอียด:
สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการการประชุม ศปก.ดย. ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. โดย อธิบดี ดย. (นายวิทัศน์ เตชะบุญ) เป็นประธาน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร