ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการการประชุม ดย. ครั้งที่ 1/2562
รายละเอียด:
สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการการประชุม ดย. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม ดย. โดยอธิบดี (นายสมคิด สมศรี) เป็นประธาน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร