ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

Office of Promotion and Protection of Children, Youth, the Elderly and Vulnerable Groups
สรุปข้อสั่งการและมติการประชุม ดย. ครั้งที่ 2/2562
รายละเอียด:
สรุปข้อสั่งการและมติการประชุม ดย. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุม ดย. โดยอธิบดี (นายสมคิด สมศรี) เป็นประธาน
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร