ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 09 พฤศจิกายน 2566
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 338 record
หมายเลข
วันที่ประกาศ
หัวข้อ
349
08/12/2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
348
01/12/2566
  แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
347
01/12/2566
  แจ้งเวียนสำเนาประกาศข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น/ดีมาก และคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เลื่อน 1 ตุลาคม 2566)
346
30/11/2566
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
345
21/11/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี)
344
10/11/2566
  ขอแจ้งเวียนประกาศ อ.ก.พ. กรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
343
27/10/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายจีระศักดิ์ กลมเกลี้ยง)
342
24/10/2566
  คำสั่ง ดย. ที่ 987/2566 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2566 เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ
341
24/10/2566
  คำสั่ง ดย. ที่ 968/2566 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2566 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายนิตินัย อุทัยรังษี นางสาวเสาวนีย์ ทองธรรมชาติ นางสาวนูรียัน นิเต๊ะ)
340
17/10/2566
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุล (นางสาวณัชชา น่วมทิม)
339
10/10/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (อรอนงค์,ถกล,ณภัทร,ณัฐวรรธน์)
338
02/10/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 855/2566 , 856/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
337
21/09/2566
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลลูกจ้างประจำ รอบที่ 2/2566
336
21/09/2566
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 2/2566
335
21/09/2566
  คำสั่ง อ.ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 5/2566 ลงวันที่ 20 ก.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้ง อ.ก.พ. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
334
21/09/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวโศภิษฐา จันทรศร)
333
11/09/2566
  คำสั่ง ดย. ที่ 777/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน), คำสั่ง ดย. ที่ 778/2566 ลงวันที่ 6 กันยายน 2566 เรื่อง แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (เปลี่ยนสายงาน)
332
05/09/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม และขึ้นบัญชีข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม
331
05/09/2566
  คำสั่งกระทรวง พม. ที่ 1158/2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน (แทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน)
330
30/08/2566
  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง วิธีการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมฯ
329
29/08/2566
  คำสั่ง ดย. ที่ 739/2566 ว้นที่ 25 ส.ค. 2566 เรื่อง ให้โอนข้าราชการ (นางชุติมา สมประสงค์ และ นายสุพิพัฒน์ อนุราช)
328
29/08/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวจิรปรียา คงกุล , นางสาวจรรยา สังข์น้อย)
327
29/08/2566
  คำสั่งกระทรวง พม. ที่ 842/2566 วันที่ 3 ส.ค. 2566 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางเธียรทอง ประสานพานิช)
326
25/08/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
325
24/08/2566
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล
324
17/08/2566
  คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 949/2566 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นางสุดา สุหลง นายอุเทน ชนะกุล)
323
16/08/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
322
16/08/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวอโณทัย ฉิมสุข)
321
10/08/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายกมเรศว์ โต้ติ้น)
320
27/07/2566
  ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
319
24/07/2566
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
318
21/07/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณากลั่นกรอง เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง สำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์
317
21/07/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณาเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
316
18/07/2566
  แจ้งเวียนสำเนาประกาศข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น/ดีมาก และคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เลื่อน 1 เมษายน 2566)
315
18/07/2566
  แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
314
14/07/2566
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล
313
07/07/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง เรื่อง ย้ายข้าราชการ
312
04/07/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินโดยการสอบข้อเขียนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ก
311
04/07/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นายหัสชัย จงกลรอด)
310
03/07/2566
  คำสั่ง ดย. ที่ 521/2566 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 2566 เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ (นางเตือนใจ คงสมบัติ นางสุดา สุหลง)
309
03/07/2566
  คำสั่ง พม. ที่ 510/2566 ลงวันที่ 26 มิ.ย. 2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นางเตือนใจ คงสมบัติ นางสุดา สุหลง นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม)
308
30/06/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวปานพิมพ์ พูลสวัสดิ์ และนางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์)
307
29/06/2566
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ และประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
306
27/06/2566
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล
305
26/06/2566
  ใบสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น
304
23/06/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2566
303
09/06/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น (รองอธิบดี)
302
06/06/2566
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวนมิตา ตันตินันทกุล)
301
31/05/2566
  รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองฯ (อำนวยการ ระดับสูง กระทรวงฯ)
300
22/05/2566
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล

แสดงผลหน้าที่