ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 167 record
หมายเลข
วันที่ประกาศ
หัวข้อ
00172
11/01/2565
  เอกสารประกอบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
00171
06/01/2565
  คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
00170
30/12/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
00169
27/12/2564
  แบบฟอร์มเพื่อประกอบดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 (ส่วนภูมิภาค)
00168
24/12/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 905/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายสุพล ...ฯ)
00167
22/12/2564
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุล จากเดิม "นางสาวราตรี อวดร่าง" เปลี่ยนเป็น "นางราตรี กาบแก้ว"
00166
16/12/2564
  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และ ขึ้นบัญชีข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม
00165
15/12/2564
  เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
00164
14/12/2564
  การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2564 (ส่วนภูมิภาค)
00163
09/12/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 866/2564 ลว. 8 ธ.ค. 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางมยุรี ... ฯ)
00162
09/12/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 844/2564 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายชนันนัทธ์ ... ฯ) และคำสั่งที่ 846/2564 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายชนันนัทธ์ ... ฯ)
00161
02/12/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 825/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวณัฐิกา มานะมุติ)
00160
29/11/2564
  แจ้งการเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลของข้าราชการ จากเดิม "นางศรุดา พรหมมา" เป็น "นางสาวศรุดา ศรีสุขใส"
00159
26/11/2564
  แจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวของข้าราชการ จากเดิม "นายภัทรวรรธน์ กาลือ" เป็น "นายภัคสรร กาลือ"
00158
25/11/2564
  ประกาศ ดย. เรื่อง รายชื่อผุู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน
00157
23/11/2564
  แบบตอบรับการสรรหาพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)
00156
23/11/2564
  แบบตอบรับการสรรหาพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)
00155
19/11/2564
  คำสั่ง ที่ 764/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง จ้างพนักงานราชการ
00154
15/11/2564
  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมกิจการเด็กและเยาวชน
00153
15/11/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 761/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายชนันนัทธ์ ธนภัทร์จิระโชติ)
00152
15/11/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 762/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวรัชดาภรณ์ ...ฯ)
00151
10/11/2564
  การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลและค่าเป้าหมายสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 1/2565
00150
09/11/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น/ดีมาก และคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เลื่อน 1 ตุลาคม 2564)
00149
09/11/2564
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ 2565 และคู่มือการใช้งานระบบ DPIS 5.0 เพื่อการประเมินผล
00148
08/11/2564
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิม "นางจิตภิรมย์ วงศ์กระจ่าง" เปลี่ยนเป็น "นางจิตภิรมย์ อิสระ"
00147
01/11/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 706/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นางสาวชุลี ..ฯ)
00146
01/11/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 685/2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางดารารัตน์ ..ฯ)
00145
25/10/2564
  สำรวจความประสงค์ของข้าราชการไปปฏิบัติราชการหน่วยงานอื่นในกรมกิจการเด็กและเยาวชน
00144
12/10/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามคำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 547/564 ลว 1 ต.ค. 2564 (นางสาวธัญธิตา ...ฯ)
00143
12/10/2564
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล จากเดิม "นางสาวจรวยพร โยพนัสสัก" เปลี่ยนเป็น "นางสาวจรวยพร บุญญปรีชา"
00142
08/10/2564
  เอกสารประกอบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2564
00141
05/10/2564
  แจ้งการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุลของข้าราชการ จากเดิม "นางสาวศรัญญา มั่งสุข" เป็น "นางศรัญญา กุลละวณิชย์"
00140
29/09/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับปฏิบัติการ
00139
28/09/2564
  แบบสอบถามเพื่อประกอบดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
00138
15/09/2564
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า จากเดิม "นายเกรียงศักดิ์ กังสวรณ์" เปลี่ยนเป็น "ส.อ.เกรียงศักดิ์ กังสวรณ์"
00137
14/09/2564
  แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
00136
13/09/2564
  แบบสอบถามเพื่อประกอบดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
00135
09/09/2564
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว จากเดิม "นางสาวกิติการ์ วังศิริกุล" เปลี่ยนเป็น "นางสาวกฤติการ์ วังศิริกุล"
00134
06/09/2564
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อตัว (ว่าที่ ร.ต. ธนพล ...)
00133
01/09/2564
  สำเนาหนังสือ เรื่อง เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
00132
30/08/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ตามคำสั่ง พม. ที่ 558/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
00131
30/08/2564
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว จาก "นางสาวกษมาพร อิ่มสะอาด" เปลี่ยนเป็น "นางสาวรัลณา อิ่มสะอาด"
00130
24/08/2564
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (นายจิณณะ เพียรพิทักษ์ นางสาวนิยะดา บัวงาม และนางสาวภักดิ์วิภา จันทะเวช)
00129
23/08/2564
  คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 496/2564 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ (นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์...)
00128
20/08/2564
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
00127
17/08/2564
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2564
00126
17/08/2564
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ รอบที่ 2/2564
00125
17/08/2564
  คำสั่งกรมกิจการเด็กและเยาวชน ที่ 480/2564 เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ
00124
11/08/2564
  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น "1 คนดี มีจริยธรรม 1 หน่วยงาน" พม. ประจำปี พ.ศ.2564
00123
11/08/2564
  คำสั่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ 493/2564 เรื่อง การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

แสดงผลหน้าที่