ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 245 record
หมายเลข
วันที่ประกาศ
หัวข้อ
00256
23/09/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
00255
21/09/2565
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบการประเมินที่ 2/2565
00254
21/09/2565
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2/2565
00253
19/09/2565
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 2/2565
00252
19/09/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 651/2565 เรื่อง จ้างพนักงานราชการ (ว่าที่ร้อยตรีบาฮารง โต๊ะมีนา ฯ) ที่ 652/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (นางสาวกรรณิการ์ เสือคำ ฯ) และที่ 653/2565 เรื่อง ให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
00251
13/09/2565
  แต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ปรับระดับชั้นงาน) (นายนาวิน สัมฤทธิ์ ... ฯ)
00250
13/09/2565
  ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการและประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองสำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ในกลุ่มตำแหน่งอำนวยการทั่วไป ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอ
00249
12/09/2565
  ใบสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีฯ (อำนวยการ ระดับสูง กระทรวงฯ)
00248
08/09/2565
  แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
00247
30/08/2565
  ประกาศรายชื่อข้าราชการที่มีผลการประเมินดีเด่น ดีมาก เพิ่มเติม
00246
23/08/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์)
00245
19/08/2565
  การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
00244
19/08/2565
  แบบข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง (อำนวยการ ระดับสูง)
00243
15/08/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์
00242
05/08/2565
  แบบบันทึกผลการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
00241
05/08/2565
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า จากเดิม "นายธนวัฒน์ นุมัติ" เปลี่ยนเป็น "ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ นุมัติ"
00240
04/08/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น/ดีมาก และคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เลื่อน 1 เมษายน 2565)
00235
03/08/2565
  แจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวของข้าราชการ จากเดิม "นางดารารัตน์ สุเทศ" เป็น " นางธนภร สุเทศ"
00234
02/08/2565
  แจ้งการเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลของข้าราชการ จากเดิม "นางดุษฎี นามวิเศษ" เป็น "นางสาวดุษฎี ทองขาว"
00233
27/07/2565
  การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ส่วนภูมิภาค)
00232
26/07/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 534/2565 ลว.25 ก.ค. 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางสาวกัญญพัชร์ วิจิตรธรรมรส ... ฯ) และคำสั่งที่ 535/2565 ลว.25 ก.ค. 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางภัคมณฑน์ วงษ์คัมภิรานนท์)
00231
22/07/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
00230
19/07/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ระดับชำนาญการ (นางรีนา อุดมสินกุล)
00229
19/07/2565
  แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)
00228
11/07/2565
  แบบตอบรับการสรรหาพนักงานราชการ (ส่วนกลาง)
00227
11/07/2565
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุล จากเดิม " นางปาริชาติ สุขฉัตร" เปลี่ยนเป็น "นางสาวปาริชาต เอี่ยมสอาด"
00226
06/07/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน (นางเตือนใจ คงสมบัติ นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม)
00225
06/07/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ
00224
30/06/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวอรพินท์ ศักดิ์้เอี่ยม ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่ง ผอ.กสส.)
00223
24/06/2565
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล จาก "นายอุกฤษฏ์ ประจวบผล" เป็น "นายอุกฤษฏ์ รังสิตสวัสดิ์"
00222
24/06/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง (จ้างพนักงานราชการ/มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการ/เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว/ช่วยราชการ)
00221
23/06/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 449/2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (นางสาวประไพ คามวุฒิ นายคมสรร รักแก้ว และนางสาวสาลินี วงศ์ทอง)
00220
17/06/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
00219
17/06/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส
00218
17/06/2565
  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
00217
15/06/2565
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล เดิม "นางสาวฐิติมา เจริญสุข" เป็น "นางสาวฐิติมา สุวรรณยศ"
00216
14/06/2565
  แจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวของข้าราชการ จากเดิม "นางสาวซ่อนกลิ่น คำอ่อน" เป็น "นางสาววิรินทร์รพี คำอ่อน"
00215
14/06/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับคัดเลือก ระดับชำนาญการ (นางสาวปาริฉัตร เชาว์ช่างเหล็ก)
00214
01/06/2565
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุล จากเดิม "นางสาวศศิธร แซ่เช่น" เปลี่ยนเป็น "นางศศิธร ช่วยบุญชู"
00213
27/05/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
00212
25/05/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับอาวุโส ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
00211
25/05/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ระดับชำนาญการ (นางสาวยุพา ตะวัน)
00210
24/05/2565
  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเรื่อง ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00209
24/05/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ทีได้รับการคัดเลือก ระดับชำนาญการ (นายภาณุพล ทองดี นายอภิวัฒน์ วิริยาภิรมย์ นางอารยา เพลินบุญ และนางสาวพิมลัดดา บุญศรี)
00208
18/05/2565
  เอกสารประกอบการประเมินเพื่อการเลื่อนไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาวุโส
00207
10/05/2565
  พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนชื่อตัว จากเดิม "นางสาวกนกวรรณ เฉยสอน" เปลี่ยนเป็น "นางสาววิรันทร์เนตร เฉยสอน"
00206
10/05/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 328/2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวอัจฉรา สุระกุล)
00205
06/05/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ทีได้รับการคัดเลือก ระดับชำนาญการ (นางวรัญญา ปุกคำ)
00204
05/05/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ทีได้รับการคัดเลือก ระดับชำนาญการ (นายจตุพร ลาละคร)
00203
29/04/2565
  ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ทีได้รับการคัดเลือก ระดับชำนาญการ (นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์ นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล)

แสดงผลหน้าที่