ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 534/2565 ลว.25 ก.ค. 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางสาวกัญญพัชร์ วิจิตรธรรมรส ... ฯ) และคำสั่งที่ 535/2565 ลว.25 ก.ค. 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางภัคมณฑน์ วงษ์คัมภิรานนท์)