ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์