ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

 
 
นางจตุพร โรจนพานิช 
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสาวอุไร เล็กน้อย 
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ 
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
     
  ผู้บริหารระดับสูง
  ผุ้เชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง
  ข้าราชการ/ลูกจ้าง