ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
 
นางจตุพร โรจนพานิช 
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ 
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางเตือนใจ คงสมบัติ 
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
     
  ผู้บริหารระดับสูง
  ผุ้เชี่ยวชาญ
  ผู้อำนวยการสำนัก / ผู้อำนวยการกอง
  ข้าราชการ/ลูกจ้าง