ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

 สำนักงานเลขานุการกรม
     
 กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  - รายงานผลประจำเดือนเมษายน 2563
  - รายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
  - รายงานผลประจำเดือนมีนาคม 2563
  - รายงานผลประจำเดือนเมษายน 2563
  - รายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  - รายงานผลประจำเดือนมิถุนายน 2563
 กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
  - รายงานผลประจำเดือนเมษายน 2563
  - รายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม 2563
 ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
  - รายงานผลประจำเดือนมีนาคม 2563
  - รายงานผลประจำเดือนเมษายน 2563
  - รายงานผลประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  - รายงานผลประจำเดือนมิถุนายน 2563
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
  - รายงานผลประจำเดือนมีนาคม 2563
  - รายงานผลประจำเดือนเมษายน 2563
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
  - รายงานผลประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2563
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด