ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  เริ่มวันที่(ว.ด.ป.) ถึงวันที่
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 64 record
วันที่ประกาศ
หัวข้อ
ประเภท
06/12/2561
  รายงานประจำปีดย.2560 แผน
06/12/2561
  โครงการประจำปีงบประมาณ 2562 แผน
23/01/2560
  การเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน อื่นๆ
20/08/2557
  การเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ งานวิชาการ
27/05/2556
  รายงานประจำปี 2555 อื่นๆ
27/05/2556
  รายงานการศึกษาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อื่นๆ
08/02/2556
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553 -
08/02/2556
  รายงานการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง สท.รอบ 12 เดือน -
08/02/2556
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงรอบ 9 เดือน -
08/02/2556
  รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน -
08/02/2556
  ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงสำนักกอง -
08/02/2556
  หลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง -
08/02/2556
  วิธีคัดเลือกโครงการเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง -
08/02/2556
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงของ สท. -
08/02/2556
  แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงยประมาณ 2553 -
08/02/2556
  ประกาศ สท.เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินการบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2553 -
08/02/2556
  แผนบริหารความเสี่ยงของ สท. ประจำปีงบประมาณ 2553 -
06/02/2556
  โครงการ ของ สท. ปี 2550 -
06/02/2556
  ยุทธศาสตร์ สท. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 - 2559 -
03/07/2555
  รายงานประจำปี 2554 -
03/07/2555
  รายงานการศึกษาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2554 ในระดับผลลัพธ์ -
26/01/2555
  มาตรฐานหอพักเอกชน สำหรับนักเรียน นักศึกษา -
26/01/2555
  แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 -
12/04/2554
  รายงานการศึกษา การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553 ในระดับผลลัพธ์ -
10/02/2554
  แผนปฏิบัติราชการ สท. ประจำปี พ.ศ.2554 -
10/02/2554
  แผนกลยุทธ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ปี พ.ศ.2554-2557 -
24/08/2553
  องค์ความรู้ของ สท. -
04/08/2553
  รายงานประจำปี ๒๕๕๒ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) -
01/04/2553
  แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ สท. -
10/02/2553
  "นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี" Organizational Governance (OG) -
02/02/2553
  ประกาศเจตนารมณ์ ในการปฏิบัติงานเป็นนโยบายสำหรับข้าราชการและบุคลากรของ สท. -
17/11/2552
  รายงานประจำปี ๒๕๕๑ -
30/10/2552
  สื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2551-2552 -
18/08/2552
  กระบวนการสนับสนุน -
17/07/2552
  กระบวนการสร้างคุณค่า -
17/07/2552
  ทำเนียบวิทยากรสิทธิเด็ก และอาสาสมัครเฝ้าระวังและช่วยเหลือเด็ก -
15/01/2552
  โครงการ/กิจกรรม ของ สท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ -
05/01/2552
  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ของ สท. -
15/08/2551
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษยย์ด้านแรงงาน -
22/07/2551
  แผนกลยุทธ์ สท. ปี พ.ศ. 2551-2554 -
22/07/2551
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ของ สท. -
22/07/2551
  รายงานประจำปี 2550 -
28/01/2551
  แผนที่คนดี เรื่องดี เล่ม 2 -
28/01/2551
  แผนที่คนดี เรื่องดี เล่ม 1 -
15/01/2551
  พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 -
20/12/2550
  บทบาทของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดในการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องปรามปัญหาสังคม -
20/12/2550
  การศึกษารูปแบบเครือข่ายเพื่อการส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในประเทศไทย -
20/12/2550
  การศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) : กรณีศึกษา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ -
14/12/2550
  การขยายผลองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ -
14/12/2550
  การส่งเสริมเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย -

แสดงผลหน้าที่