ผู้ใช้ :     สังกัด: ผู้บริหาร
สถิติการลาประจำปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566
ลาป่วย ลากิจ ลาเพื่อรักษาตัว
(โดยมีใบรับรองแพทย์)
ลาพักผ่อน วันลาสะสม
(ทั้งปีงบประมาณ)
สาย
0 0 0 0 0 0
สถิติการลาประจำปีงบประมาณ 1 เมษายน 2566- 30 กันยายน 2566
ลาป่วย ลากิจ ลาเพื่อรักษาตัว
(โดยมีใบรับรองแพทย์)
ลาพักผ่อน วันลาสะสม
(ทั้งปีงบประมาณ)
สาย
0 0 0 0 0 0

รายการขออนุญาตการลา
เรียกดูรายการปีงบประมาณ พ.ศ. :
ลบ / ดู
(แก้ไขได้กรณีรอการอนุญาต)
เลขที่
ประเภท
วันที่ขออนุญาต
วันที่(ลา) - วันที่(สิ้นสุด)
สถานะ