หน้าหลัก
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ดย.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เอกสารที่น่าสนใจ
ข้าราชการดีเด่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
เรื่องร้องเรียน
เว็บบอร์ด
 
 
พระราชดำรัส
คำถวายสัตย์ปฏิญาณ
 
ภาพประกอบหัวข้อ ความเป็นมา ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ข่าวแรก ตัวอย่าง การดำเนินการทางวินัยและจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 [30-05-54]
 
ภาพประกอบหัวข้อ ความเป็นมา ความเป็นมา
 
          คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการโดยให้กระทรวง กรม และ หน่วยงานของรัฐต่างๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ สร้างราชการใสสะอาดสนันสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินการตามแผนสร้างราชการใสสะอาด ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอาย ุเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จึงให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน
   
ภาพประกอบหัวข้อ ความเป็นมา มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง สท.
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน เสียสละ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
2. มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน ปรับปรุง และพัฒนางานของตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน โดยคำนึงถึงความประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งการประสานสัมพันธ์และทำงานเป็นทีม
3. พึงสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกต่อส่วนรวมและกระทำตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่น และรักษาเกียรติภูมิของตนเองและองค์กร โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ขององค์กร
4. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
   
   
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท. เบอร์โทรศัพท์ 0 2651 7741 โทรสาร 0 2651 7741
Copyright@2011 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์