หน้าหลัก
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ดย.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เอกสารที่น่าสนใจ
ข้าราชการดีเด่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
เรื่องร้องเรียน
เว็บบอร์ด
 
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
  ข้อย่อย มติ ก.พ. การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนโทษ ลดขั้นเงินเดือน และการลงโทษลดเงินเดือน [12-07-54]
  ข้อย่อย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
  ข้อย่อย คำพิพากษาศาลปกครอง
  ข้อย่อย การพัสดุ
  ข้อย่อย การเงินการคลัง
  หัวข้อย่อย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ฉบับร่าง)
  หัวข้อย่อย จรรยาข้าราชการพลเรือน สท.
  หัวข้อย่อย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
  หัวข้อย่อย หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมของทุกส่วนราชการ
  หัวข้อย่อย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552
  หัวข้อย่อย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  หัวข้อย่อย ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551
  หัวข้อย่อย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
  หัวข้อย่อย พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
  หัวข้อย่อย พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
  หัวข้อย่อย พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
  หัวข้อย่อย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
  หัวข้อย่อย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  หัวข้อย่อย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  หัวข้อย่อย Power Point เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพร้อมตัวอย่างคำวินิจฉัยสำนักงาน ก.พ.
   
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท. เบอร์โทรศัพท์ 0 2651 7741 โทรสาร 0 2651 7741
Copyright@2011 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์