หน้าหลัก
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ดย.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เอกสารที่น่าสนใจ
ข้าราชการดีเด่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
เรื่องร้องเรียน
เว็บบอร์ด
 
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ดย.

นางประทิน บริบูรณ์นางกูล

ประธานกรรมการ
นางประทิน บริบูรณ์นางกูล

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้

กรรมการ
นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้

นางสมจิต ตันติวณิชชานนท์

กรรมการ
นางสมจิต ตันติวณิชชานนท์

นางอ้อมพร นิตยสุทธิ

กรรมการ
นางอ้อมพร นิตยสุทธิ

นางเพ็ญศรี โกมลทัต

กรรมการ
นางเพ็ญศรี โกมลทัต

นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข

กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข

นายศิษฎ์ สุวรรณเวช

กรรมการ
นายศิษฎ์ สุวรรณเวช

นางสุภัชชา สุทธิพล

เลขานุการ
นางสุภัชชา สุทธิพล

     
ภาพหัวข้อ หน้าที่และความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ดย. มีอำนาจและหน้าที่ (ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 15)
  (1) ควบคุม กำกับ ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ
  (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส่วนราชการ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วนราชการเพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว
  (3) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการเมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
  (4) ส่งเรื่องให้ ก.พ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายส่วนราชการ และยังไม่มีคำวินิจฉัยของ ก.พ. หรือผู้ตรวจการแผ่นดิน
  (5) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ
  (6) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
  (7) เสนอผลการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการต่อ ก.พ. และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมของส่วนราชการ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งข้าราชการในกลุ่มงาน
  (8) เสนอแนะการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลจริยธรรมนี้ หรือการอื่นที่เห็นสมควรต่อ ก.พ.
  (9) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ ก.พ. มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
   
  ไฟล์แนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองจริยธรรม ดย.

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท. เบอร์โทรศัพท์ 0 2651 7741 โทรสาร 0 2651 7741
Copyright@2011 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์