หน้าหลัก
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ดย.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เอกสารที่น่าสนใจ
ข้าราชการดีเด่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
เรื่องร้องเรียน
เว็บบอร์ด
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดย./ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประจำ ดย.

นางสุภัชชา สุทธิพล

หัวหน้ากลุ่มงาน
นางสุภัชชา สุทธิพล (รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน)

 

นายอาทิตย์ เผ่าจินดา

รองหัวหน้ากลุ่มงาน
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
(เลขานุการกรม)

 

นางสาวสาลินี วงศ์ทอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
นางสาวสาลินี วงศ์ทอง
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร)

นายณรงวิทย์ ไผ่ผาด

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
นายณรงวิทย์ ไผ่ผาด
(ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร)

นางสาวสุมาลี วิศิษฏบุตร

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
นางสาวสุมาลี วิศิษฏบุตร
(นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ)

ภาพหัวข้อ หน้าที่และความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ
  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ดย. มีอำนาจและหน้าที่ (ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 17)
  (1) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ
  (2) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม เพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
  (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมให้นำความในข้อ 2 มาใช้กับข้าราชการในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมด้วย โดยอนุโลมโดยให้ ก.พ. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
  (4) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
  (5) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานดังกล่าว
  ไฟล์แนบ คำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท. เบอร์โทรศัพท์ 0 2651 7741 โทรสาร 0 2651 7741
Copyright@2011 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์