ทำเบียบ ผอ.สำนัก/กอง
   
นางสมยศวดี ชคัตตรัย นางวชิรา ทองตัน นางสุภัชชา สุทธิพล
นางสุรภี วะสีนนท์
30 พ.ย. 45 - 30 ก.ย. 46

นายสกุล บุญคำ
1 ต.ค. 46 - 30 ก.ย. 47

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา
1 ต.ค. 47 - 30 ก.ย. 48
     
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ นางขนิษฐา กมลวัฒน์ นางสุนทรี  พัวเวส

นายกิตติ สมานไทย
1 ต.ค. 48 - 30 ก.ย. 53

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข
1 ต.ค. 53 - 9 พ.ย. 54
นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว
10 พ.ย. 54 - 15 ต.ค. 55
     
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์  
นางญาณี เลิศไกร
16 ต.ค. 55 - 1 ต.ค. 56
นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
2 ต.ค. 56 - 5 มี.ค. 58
  
ประวัติการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สท.
ลำดับ รายชื่อรองผู้อำนวยการ สท. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 นายกิตติ สมานไทย 10 ม.ค. 46 - 12 ต.ค. 46
2 นางกรรณิกา สุขเวช 10 ม.ค. 46 - 16 ก.พ. 46
3 นางวิสา เบ็ญจะมโน 26 ก.พ. 46 - 14 ธ.ค. 46
4 นางอุบล หลิมสกุล 1 มี.ค. 47 - 30 ก.ย. 48
5 นายสุรเดช ฉายะเกษตริน 1 มี.ค. 47 - 30 ก.ย. 48
6 นายสมชาย เจริญอำนวยสุข 3 ต.ค. 48 - 30 ก.ย. 50
7 นางอ้อมพร นิตยสุทธิ 3 ต.ค. 48 - 30 ก.ย. 50
8 นายพิมล แสงสว่าง 2 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51
9 นางฐิติกัลยา หวังเจริญ 3 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 53
10 ว่าที่ ร.ต. ศรัณย์ สมานพันธ์ 3 ต.ค. 51 - 8 ก.พ. 55
11 นายสามารถชาย จอมวิญญา 1 ต.ค. 53 - 15 ต.ค. 55
12 นายสมคิด สมศรี 11 ก.ค. 55 - 30 ต.ค. 55
13 นายอนุสันต์ เทียนทอง 28 มี.ค. 56 -  30 ก.ย. 56
14 นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย 1 พ.ย. 55 - 30 ก.ย. 57
15 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ 24 ต.ค. 56 - 5 มี.ค. 58
16 นางสุนทรี พัวเวส 16 ธ.ค. 57 - 5 มี.ค. 58