ทำเบียบ ผอ.สำนัก/กอง
   
นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ นางนภา เศรษฐกร

นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์
6 มีนาคม - 30 กันยายน 58

นางนภา เศรษฐกร
1 ตุลาคม 58 - 30 กันยายน 59

นายวิทัศน์ เตชะบุญ
1 ตุลาคม 59 - 30 กันยายน 61
     
   
ดร.สมคิด สมศรี
1 ตุลาคม 61 - ปัจจุบัน
   
ประวัติการดำรงตำแหน่งรองอธิบดี ดย.
ลำดับ รายชื่อรองอธิบดี ดย. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ 6 มีนาคม - 3 สิงหาคม 58
2 นางสุนทรี พัวเวส 6 มีนาคม - 30 กันยายน 58
3 นางสุภัชชา สุทธิพล 20 พฤศจิกายน 58 - 9 ธันวาคม 60
4 นายมานิตย์ มณีธรรม 15 กุมภาพันธ์ 59 - 24 กรกฎาคม 61
5 นายสุทธิ  จันทรวงษ์ 26 ธันวาคม 60 - 30 กันยายน 61