ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
somkid.so@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
sirathip.p@dcy.go.th
นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
charoen.y@dcy.go.th
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
---อยู่ระหว่างสรรหา ---
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางชื่นกมล ทองทวี  นักพัฒนาสังคม  
2  นางภาวินี สุมลตรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  bhawini.s@dcy.go.th , captain_5223@hotmail.com
3  นางสาวกัญตภัค สังขพิทักษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  kuntapuk.s@dcy.go.th
4  นางสาวกาญจนา สุขจิต  จ้างเหมา  
5  นางสาวชมพูนุท นกอยู่  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
6  นางสาวดวงนภา ศรีเหรา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  duangnapa.s@dcy.go.th
7  นางสาวปพิชญา เจริญสุข  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
8  นางสาวมัลลิกา แก้ววานิช  จ้างเหมา  
9  นางสาวเกษมณีพร หรั่งกิจ  นักพัฒนาสังคม  
10  นางอุไร หนองพล  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  urai.n@dcy.go.th
11  นางเรวดี ตันเสถียร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  rewadee.t@dcy.go.th
12  นายจิรวัฒน์ แดงกลาง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
13  นายนพรัตน์ อุ้ยลี  จ้างเหมา