ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
somkid.so@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
sirathip.p@dcy.go.th
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
1  นางภาวินี สุมลตรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  bhawini.s@dcy.go.th , captain_5223@hotmail.com
2  นางเรวดี ตันเสถียร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  rewadee.t@dcy.go.th
3  นางอุไร หนองพล  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  urai.n@dcy.go.th
4  นางสุชาดา เก่งสุวรรณ  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  suchada.k@dcy.go.th
5  นางสาวดวงนภา ศรีเหรา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  duangnapa.s@dcy.go.th
6  นางชื่นกมล ทองทวี  นักพัฒนาสังคม  
7  นางสาวเกษมณีพร หรั่งกิจ  นักพัฒนาสังคม  
8  นางสาวกาญจนา สุขจิต  จ้างเหมา  
9  นายนพรัตน์ อุ้ยลี  จ้างเหมา  
10  นางสาวมัลลิกา แก้ววานิช  จ้างเหมา  
11  นางสาวปพิชญา เจริญสุข  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
12  นางสาวชมพูนุท นกอยู่  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
13  นายจิรวัฒน์ แดงกลาง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
14  นางสาวกัญตภัค สังขพิทักษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  kuntapuk.s@dcy.go.th