นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
urai.l@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
orapin.s@dcy.go.th
นางภาวินี สุมลตรี
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
bhawini.s@dcy.go.th , captain_5223@hotmail.com
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
nanta.w@dcy.go.th
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
tongchai.m@dcy.go.th
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
nichapatch.sk@gmail.com
นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
sirirat.k@dcy.go.th
เธเธฅเธธเนˆเธกเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธฃเธฐเธšเธšเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นางวันทนี อุบลแย้ม  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  wanthani.u@dcy.go.th
2  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัฒนา ทองชัยยะ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  wattana.t@dcy.go.th
3  นางสาวนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม  นักพัฒนาสังคม  navanit.c@dcy.go.th
4  นางมณีรัตน์ เจียห์สกุล  พนักงานธุรการ ส 4  maneeratt.j@dcy.go.th
5  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  chanidapa.t@dcy.go.th
6  นางสาวน้ำทิพย์ พวงระย้า  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  
7  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  navapon.p@dcy.go.th
8  นางสาวพิไลพร ม่วงศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  pilaiporn.m@dcy.go.th