นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
---อยู่ระหว่างสรรหา ---
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
----- อยู่ระหว่างการสรรหา ----- 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธเธฅเธธเนˆเธกเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเธฃเธฐเธšเธšเธšเธฃเธดเธซเธฒเธฃ
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1  นายธงชัย มูลพันธ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  tongchai.m@dcy.go.th
2  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวัฒนา ทองชัยยะ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  wattana.t@dcy.go.th
3  นางสาวนวนิตย์ จันทร์ชุ่ม  นักพัฒนาสังคม  navanit.c@dcy.go.th
4  นางมณีรัตน์ เจียห์สกุล  พนักงานธุรการ ส 4  maneeratt.j@dcy.go.th
5  นางสาวชนิดาภา ทศบุศย์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  chanidapa.t@dcy.go.th
6  นายนวพล ปัญญาพงศ์นาวิน  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  navapon.p@dcy.go.th
7  นางสาวพิไลพร ม่วงศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  pilaiporn.m@dcy.go.th