นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
urai.l@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
orapin.s@dcy.go.th
นางภาวินี สุมลตรี
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
bhawini.s@dcy.go.th , captain_5223@hotmail.com
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
nanta.w@dcy.go.th
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
tongchai.m@dcy.go.th
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
nichapatch.sk@gmail.com
นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
sirirat.k@dcy.go.th
เธเธญเธ‡เธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธเธฒเธฃเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเนเธฅเธฐเธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธเธฒเธฃเน€เธ”เน‡เธ เน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™ เนเธฅเธฐเธ„เธฃเธญเธšเธ„เธฃเธฑเธง
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)
1  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  pronpavee.g@dcy.go.th
2  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  sompis.w@dcy.go.th
3  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์  พี่เลี้ยง  wisit.l@dcy.go.th
4  นางเอมจิต กิ่งแก้ว  เจ้าหน้าที่ขนส่งและสวัสดิการ  
5  นางสาวจารุวรรณ วงศ์พลัด  นักสังคมสงเคราะห์  charuwan.w@dcy.go.th
6  นายชุมพล สุขทอง  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
7  นางสาวดวงจันทร์ ศรีเนาวรัตน์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
8  นายกิตติชนม์ นาคกระจ่าง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
9  นางสาวณฤชล บุตรบรรจง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
10  นางภัททิยา สีสันเทียะ  นักสังคมสงเคราะห์  pattiya.l@dcy.go.th
11  นายพิทวัส สุนันต๊ะ  เจ้าหน้าที่โครงการ  
12  นางสาวพรทิพย์ บุญคุ้ม  นักพัฒนาสังคม  
13  นายก้องเกียรติ เหมจินดา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป  
14  นางสาวปิยวรรณ สมานพิทักษ์  ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม  piyawan@dcy.go.th
15  นางสาวสิริลักษณ์ นาคู  ช่วยปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์  
16  นางสาวสุมา สุขธูป  ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป  
17  นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  surasak.so@dcy.go.th
18  นางอุทัยรัตน์ คำปัง  พนักงานพิมพ์ ส.3  uthairat.k@dcy.go.th
19  นายวันชัย แตงฉ่ำ  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  
20  นางสาวบุญญาดา อนันต์ภัทร  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  wanida.b@dcy.go.th
21  นางสาววราภรณ์ เจะสา  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  
 กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1  นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  pornpravee.a@dcy.go.th
2  นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  pongpan.s@dcy.go.th
3  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช  เจ้าหน้าที่ธุรการ  kingkand.a@dcy.go.th
4  นายอนุพล ช่วงบุญ  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
5  นายอุสมาน เลาะมะฮะ  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
6  นางสาวชุตินันท์ ทัศนิยม  ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย  
7  นางสาวจิดาภา กรุดประเสริฐ  ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย  
8  นางสาวเกษร วิเชียรวุฒิชัย  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
9  นายกีรติ ถิ่นสอน  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
10  นางสาวนาฎอนงค์ สงหนู  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
11  นางณิชากานต์ แตงวัฒนะ  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
12  นางสาวนงลักษณ์ เจริญศิลปี  พี่เลี้ยง  nonglak.c@dcy.go.th
13  นายพีรพัจน์ ทองปิ่น  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
14  นางสาวพิชญ์สินี เหลี่ยมสิงขรณ์  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
15  นายปิติภัทร ยะปะนัน  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
16  นางสายรุ้ง ใจอิ่ม  นักพัฒนาการเด็ก  sairung.j@dcy.go.th
17  นางสาวสายสุนีย์ รุ่งเรืองศรี  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
18  นางสาวศิริพร สว่างโลก  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  siriporn.sa@dcy.go.th
19  นางสาวสุกัญญา รัตนพฤก  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
20  นางสาวสุปราณี มอญดะ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
21  นายสุทธิพันธุ์ มงคลเจริญวงศ์  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
22  นางสาววิลาวัลย์ ขุนฤทธิ์  นักพัฒนาการเด็ก  vilawan.k@dcy.go.th
23  นางสาววริศรา เขียวรอด  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
24  นางสาววิชุดา ขามสันเทียะ  บริการตามกลุ่มเป้าหมาย  
25  นางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง  นักสังคมสงเคราะห์  yurachat.c@dcy.go.th
 กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน
1  นายสุริชาติ จงจิตต์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  surichart.c@dcy.go.th
2  นางสาวสมบัติ ภู่ให้ผล  นักจัดการงานทั่วไป  sombat.p@dcy.go.th
3  นางสาวช่อคำ ขัดธิพงษ์  นักพัฒนาสังคม  
4  นางสาวเกษมศรี พรหมจรรย์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kasemsri.p@dcy.go.th
5  นายนรภัทร แหวนหล่อ  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  thanachat.w@dcy.go.th
6  นางสาวอิสราภรณ์ รักสัตย์  เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด  
7  นายจีระศักดิ์ กลมเกลี้ยง  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
8  นายเจษฎา กุลวงค์  นักพัฒนาสังคม  
9  นายธนกร ศิริจรรยานนท์  ช่วยปฏิบัติงานโครงงานฯ  
10  นายทัศนา หนูทวี  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
11  นางวารุณี ศุภนิมิตตระกูล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  warunee.s@dcy.go.th
 กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
1  นางงามชื่น ด้วงหวา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  ngamchuen.d@dcy.go.th
2  นางสาวสุมนา สุทธิประทีป  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  sumana.s@dcy.go.th
3  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  petcharat.v@dcy.go.th
4  นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ  ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ  
5  นายเจมส์บอล เข็มจรัส  ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ  
6  นางสาวจิตชนก ศรีประเสริฐ  พนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  jitchanok.s@dcy.go.th
7  นางสาวคริษฐา สีนานันท์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
8  นางสาวพัชรินทร์ ชีวะภัทร์  ช่วยปฎิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  patcharin.c@dcy.go.th
9  นางสาวพรชนิตว์ ศิริพันธ์  ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ  
10  นางสาวรำไพพรรณ บรรเลงรมย์  พนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  
11  นางสาวสราญจิตร บุนนาค  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  saranjit.b@dcy.go.th
12  นางสาวสุรีรัตน์ กำศร  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
13  นางสาวธิศวรรณ สุวิวัฒนา  นักวิเทศสัมพันธ์  
14  นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค  พนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  
15  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์  นักพัฒนาสังคม  
 กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ
1  นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  jitmanee.s@dcy.go.th
2  นางสาวพรสวรรค์ สิงห์คาร  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  pornsawan.s@dcy.go.th
3  นางสาวโสภา ปัญญากาวิน  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  sopa.p@dcy.go.th
4  นางสาวสุธินีย์ จิราภัทรพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการ  suthini.l@opp.go.th
5  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  pantipa.k@dcy.go.th
6  นางสาวกาญจนา แก้วพวงษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kanchana.k@dcy.go.th
7  นายบาฮารง โต๊ะมีนา  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
8  นางชดาพร เลาหวัฒน์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  chadaporn.l@dcy.go.th
9  นายจิรกิตติ์ สัตย์ธรรม  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม  
10  นางสาวขนิษฐา ปารุมรัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์พัฒนาสังคม  
11  นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  tippawan.l@dcy.go.th
12  นายปณิธี จันทร์แก้ว  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
 กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว
1  นางพัชรา กลางสาทร  ผู้อำนวยการกลุ่ม  patchara.k@dcy.go.th
2  นายอัศวพิพัชญ์ ภูริวัฒน์  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  asawapipat@dcy.go.th
3  นายชนะวรรณ รินชม  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  chanawan.r@dcy.go.th
4  นางสาวเดือนเพ็ญ สมีแจ้ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
5  นางสาวอินฐิรา สายสินธุ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  intira.s@dcy.go.th
6  นางสาวจิดาภา จตุเรศ  ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป  
7  นางกนกพร ทวีคูณ  เจ้าหน้าที่ธุรกิจ  kanokporn.t@dcy.go.th
8  นางสาวกัสมา ชายะพันธ์  นักพัฒนาสังคม  kasama.c@dcy.go.th
9  นางสาวภัทราวรรณ แสงคำลือ  ช่วยปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์  
10  นางสาวสาริศา เทียนศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  sarisa.t@dcy.go.th
11  นางสาวสิริกัญญา ทองนพ  พนักงานจ้างเหมา  
12  นางสาวศิริพร หนูนวล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  siriporn.n@dcy.go.th
13  นายสุริยา โกศาคาร  พี่เลี้ยง  suriya.k@dcy.go.th
14  นางสาวสุธาสินี เรืองพูล  พี่เลี้ยง  
15  นางสาวสุธิดา ศรีมงคล  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  suthida.s@dcy.go.th
16  นายสุทิพัส รอดเทศ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
17  นายธวัช ทวนสุวรรณ  นักสังคมสงเคราะห์  tawat.t@dcy.go.th
18  นายปภาวิน พื้นชมภู  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ  thanawat.p@dcy.go.th
19  นายวิชัย ปันเถื่อน  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  wichai@dcy.go.th