นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
---อยู่ระหว่างสรรหา ---
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
----- อยู่ระหว่างการสรรหา ----- 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธเธญเธ‡เธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธเธฒเธฃเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเนเธฅเธฐเธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธเธฒเธฃเน€เธ”เน‡เธ เน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™ เนเธฅเธฐเธ„เธฃเธญเธšเธ„เธฃเธฑเธง
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)
1  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  pronpavee.g@dcy.go.th
2  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  sompis.w@dcy.go.th
3  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์  พี่เลี้ยง  wisit.l@dcy.go.th
4  นางสาวจารุวรรณ วงศ์พลัด  นักสังคมสงเคราะห์  charuwan.w@dcy.go.th
5  นายชุมพล สุขทอง  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
6  นางสาวดวงจันทร์ ศรีเนาวรัตน์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
7  นางภัททิยา สีสันเทียะ  นักสังคมสงเคราะห์  pattiya.l@dcy.go.th
8  นายพิทวัส สุนันต๊ะ  เจ้าหน้าที่โครงการ  
9  นางสาวพรทิพย์ บุญคุ้ม  นักพัฒนาสังคม  
10  นายก้องเกียรติ เหมจินดา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป  
11  นางสาวปิยวรรณ สมานพิทักษ์  ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม  piyawan@dcy.go.th
12  นางสาวสิริลักษณ์ นาคู  ช่วยปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์  
13  นางสาวสุมา สุขธูป  ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป  
14  นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  surasak.so@dcy.go.th
15  นางอุทัยรัตน์ คำปัง  พนักงานพิมพ์ ส.3  uthairat.k@dcy.go.th
16  นายวันชัย แตงฉ่ำ  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  
17  นางสาวบุญญาดา อนันต์ภัทร  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  wanida.b@dcy.go.th
18  นางสาววราภรณ์ เจะสา  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  
19  นายวรวุฒิ ศรีอุทัย  พนักงานบริการ  worawut.s@dcy.go.th
 กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1  นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  pornpravee.a@dcy.go.th
2  นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  pongpan.s@dcy.go.th
3  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช  เจ้าหน้าที่ธุรการ  kingkand.a@dcy.go.th
4  นายอุสมาน เลาะมะฮะ  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
5  นางสาวเกษร วิเชียรวุฒิชัย  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
6  นายกีรติ ถิ่นสอน  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
7  นางสาวนาฎอนงค์ สงหนู  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
8  นางณิชากานต์ แตงวัฒนะ  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
9  นางสาวนงลักษณ์ เจริญศิลปี  พี่เลี้ยง  nonglak.c@dcy.go.th
10  นายพีรพัจน์ ทองปิ่น  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
11  นางสาวพิชญ์สินี เหลี่ยมสิงขรณ์  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
12  นายปิติภัทร ยะปะนัน  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
13  นางสายรุ้ง ใจอิ่ม  นักพัฒนาการเด็ก  sairung.j@dcy.go.th
14  นางสาวสายสุนีย์ รุ่งเรืองศรี  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
15  นางสาวศิริพร สว่างโลก  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  siriporn.sa@dcy.go.th
16  นางสาวสุกัญญา รัตนพฤก  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
17  นางสาววิลาวัลย์ ขุนฤทธิ์  นักพัฒนาการเด็ก  vilawan.k@dcy.go.th
18  นางสาววิชุดา ขามสันเทียะ  บริการตามกลุ่มเป้าหมาย  
19  นางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง  นักสังคมสงเคราะห์  yurachat.c@dcy.go.th
 กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
1  นางงามชื่น ด้วงหวา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  ngamchuen.d@dcy.go.th
2  นางสาวสุมนา สุทธิประทีป  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  sumana.s@dcy.go.th
3  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  petcharat.v@dcy.go.th
4  นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ  ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ  
5  นายเจมส์บอล เข็มจรัส  ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ  
6  นางสาวจิตชนก ศรีประเสริฐ  พนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  jitchanok.s@dcy.go.th
7  นางสาวพัชรินทร์ ชีวะภัทร์  ช่วยปฎิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  patcharin.c@dcy.go.th
8  นางสาวสราญจิตร บุนนาค  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  saranjit.b@dcy.go.th
9  นางสาวสุภาวิดา กฤติเดช  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  supavidara.k@dcy.go.th
10  นางสาวสุรีรัตน์ กำศร  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
11  นางสาวธิศวรรณ สุวิวัฒนา  นักวิเทศสัมพันธ์  
12  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์  นักพัฒนาสังคม  
 กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ
1  นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  jitmanee.s@dcy.go.th
2  นางสาวพรสวรรค์ สิงห์คาร  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  pornsawan.s@dcy.go.th
3  นางสาวโสภา ปัญญากาวิน  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  sopa.p@dcy.go.th
4  นางสาวสุธินีย์ จิราภัทรพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการ  suthini.l@opp.go.th
5  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  pantipa.k@dcy.go.th
6  นางสาวกาญจนา แก้วพวงษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kanchana.k@dcy.go.th
7  นายบาฮารง โต๊ะมีนา  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
8  นางชดาพร เลาหวัฒน์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  chadaporn.l@dcy.go.th
9  นายจิรกิตติ์ สัตย์ธรรม  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม  
10  นายจีระศักดิ์ กลมเกลี้ยง  ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  
11  นางสาวกนิษฐนาพร จินดาศิริโรจน์  พนักงานจ้างเหมา  
12  นางสาวขนิษฐา ปารุมรัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์พัฒนาสังคม  
13  นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  tippawan.l@dcy.go.th
14  นายปณิธี จันทร์แก้ว  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
 กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว
1  นางพัชรา กลางสาทร  ผู้อำนวยการกลุ่ม  patchara.k@dcy.go.th
2  นางสาวสุภชา พรหมศร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  supacha.p@dcy.go.th
3  นายอาทิตย์ พุ่มเงิน  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  artit@dcy.go.th
4  นายอัศวพิพัชญ์ ภูริวัฒน์  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  asawapipat@dcy.go.th
5  นายชนะวรรณ รินชม  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  chanawan.r@dcy.go.th
6  นางสาวอินฐิรา สายสินธุ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  intira.s@dcy.go.th
7  นางสาวจิดาภา จตุเรศ  ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป  
8  นางกนกพร ทวีคูณ  เจ้าหน้าที่ธุรกิจ  kanokporn.t@dcy.go.th
9  นางสาวกัสมา ชายะพันธ์  นักพัฒนาสังคม  kasama.c@dcy.go.th
10  นางสาวภัทราวรรณ แสงคำลือ  ช่วยปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์  
11  นางสาวสาริศา เทียนศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  sarisa.t@dcy.go.th
12  นางสาวศิริพร หนูนวล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  siriporn.n@dcy.go.th
13  นายสุริยา โกศาคาร  พี่เลี้ยง  suriya.k@dcy.go.th
14  นางสาวสุธาสินี เรืองพูล  พี่เลี้ยง  
15  นางสาวสุธิดา ศรีมงคล  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  suthida.s@dcy.go.th
16  นายสุทิพัส รอดเทศ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
17  นายธวัช ทวนสุวรรณ  นักสังคมสงเคราะห์  tawat.t@dcy.go.th
18  นายปภาวิน พื้นชมภู  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ  thanawat.p@dcy.go.th
19  นายวิชัย ปันเถื่อน  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  wichai@dcy.go.th