ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
somkid.so@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
sirathip.p@dcy.go.th
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธเธญเธ‡เธชเนˆเธ‡เน€เธชเธฃเธดเธกเธเธฒเธฃเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเนเธฅเธฐเธชเธงเธฑเธชเธ”เธดเธเธฒเธฃเน€เธ”เน‡เธ เน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™ เนเธฅเธฐเธ„เธฃเธญเธšเธ„เธฃเธฑเธง
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กสส.)
1  นางพรปวีณ์ เกียรติจักรวาล  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  pronpavee.g@dcy.go.th
2  นางภัททิยา สีสันเทียะ  นักสังคมสงเคราะห์  pattiya.l@dcy.go.th
3  นางสาวจารุวรรณ วงศ์พลัด  นักสังคมสงเคราะห์  charuwan.w@dcy.go.th
4  นางสาวดวงจันทร์ ศรีเนาวรัตน์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  
5  นางสาวบุญญาดา อนันต์ภัทร  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  wanida.b@dcy.go.th
6  นางสาวปิยวรรณ สมานพิทักษ์  ช่วยปฎิบัติงานนักพัฒนาสังคม  piyawan@dcy.go.th
7  นางสาวพรทิพย์ บุญคุ้ม  นักพัฒนาสังคม  
8  นางสาววราภรณ์ เจะสา  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  
9  นางสาวสมพิศ วงษ์มาก  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  sompis.w@dcy.go.th
10  นางสาวสิริลักษณ์ นาคู  ช่วยปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห์  
11  นางสาวสุมา สุขธูป  ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป  
12  นางอุทัยรัตน์ คำปัง  พนักงานพิมพ์ ส.3  uthairat.k@dcy.go.th
13  นายก้องเกียรติ เหมจินดา  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป  
14  นายชุมพล สุขทอง  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
15  นายพิทวัส สุนันต๊ะ  เจ้าหน้าที่โครงการ  
16  นายวรวุฒิ ศรีอุทัย  พนักงานบริการ  worawut.s@dcy.go.th
17  นายวันชัย แตงฉ่ำ  เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป  
18  นายสุรศักดิ์ สอนเสาร์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  surasak.so@dcy.go.th
19  นายสุรศักดิ์ อาจนะรา  พนักงานธุรการ ส 3  surasak.o@dcy.go.th
20  นายเกรียงศักดิ์ แก้วสุข  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1  นางณิชากานต์ แตงวัฒนะ  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
2  นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  pongpan.s@dcy.go.th
3  นางสายรุ้ง ใจอิ่ม  นักพัฒนาการเด็ก  sairung.j@dcy.go.th
4  นางสาวนงลักษณ์ เจริญศิลปี  พี่เลี้ยง  nonglak.c@dcy.go.th
5  นางสาวนาฎอนงค์ สงหนู  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
6  นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  pornpravee.a@dcy.go.th
7  นางสาวพัชรนันท์ ศรัณย์ปิยวัช  เจ้าหน้าที่ธุรการ  kingkand.a@dcy.go.th
8  นางสาวพิชญ์สินี เหลี่ยมสิงขรณ์  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
9  นางสาวยุรฉัตร ชื่นม่วง  นักสังคมสงเคราะห์  yurachat.c@dcy.go.th
10  นางสาววรัชญา เซ็นรัมย์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  
11  นางสาววิชุดา ขามสันเทียะ  บริการตามกลุ่มเป้าหมาย  
12  นางสาววิลาวัลย์ ขุนฤทธิ์  นักพัฒนาการเด็ก  vilawan.k@dcy.go.th
13  นางสาวศิริพร สว่างโลก  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  siriporn.sa@dcy.go.th
14  นางสาวสายสุนีย์ รุ่งเรืองศรี  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
15  นางสาวสุกัญญา รัตนพฤก  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
16  นางสาวเกษร วิเชียรวุฒิชัย  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
17  นายกีรติ ถิ่นสอน  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
18  นายปิติภัทร ยะปะนัน  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
19  นายพีรพัจน์ ทองปิ่น  ผู้ช่วยปฎิบัติงานโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  
20  นายอุสมาน เลาะมะฮะ  ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
 กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
1  นางงามชื่น ด้วงหวา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  ngamchuen.d@dcy.go.th
2  นางจินตนา ภาษีภักดี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  jintana.p@dcy.go.th
3  นางสาวจิตชนก ศรีประเสริฐ  พนักงานจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  jitchanok.s@dcy.go.th
4  นางสาวฐิติมา นันททรัพย์  นักพัฒนาสังคม  
5  นางสาวธิศวรรณ สุวิวัฒนา  นักวิเทศสัมพันธ์  
6  นางสาวพัชรินทร์ ชีวะภัทร์  ช่วยปฎิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  patcharin.c@dcy.go.th
7  นางสาววารุณี ดอกจันทร์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  warunee.d@dcy.go.th
8  นางสาวสราญจิตร บุนนาค  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  saranjit.b@dcy.go.th
9  นางสาวสุมนา สุทธิประทีป  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  sumana.s@dcy.go.th
10  นางสาวสุรีรัตน์ กำศร  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
11  นางสาวเพ็ชรรัตน์ วิชัยเสริมศิริ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  petcharat.v@dcy.go.th
12  นายอิลฟาน อาลีอิสเฮาะ  ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ  
13  นายเจมส์บอล เข็มจรัส  ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ  
 กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ
1  นางจิตรมณี ศรีประเสริฐ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  jitmanee.s@dcy.go.th
2  นางชดาพร เลาหวัฒน์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  chadaporn.l@dcy.go.th
3  นางสาวกนิษฐนาพร จินดาศิริโรจน์  พนักงานจ้างเหมา  
4  นางสาวกาญจนา แก้วพวงษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kanchana.k@dcy.go.th
5  นางสาวขนิษฐา ปารุมรัมย์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์พัฒนาสังคม  
6  นางสาวทิพวรรณ เหลี่ยมสิงขร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  tippawan.l@dcy.go.th
7  นางสาวพรรณทิภา ขุมเงิน  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  pantipa.k@dcy.go.th
8  นางสาวพรสวรรค์ สิงห์คาร  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  pornsawan.s@dcy.go.th
9  นางสาวสุธินีย์ จิราภัทรพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการ  suthini.l@opp.go.th
10  นางสาวสุภาวิดา กฤติเดช  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  supavidara.k@dcy.go.th
11  นางสาวโสภา ปัญญากาวิน  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  sopa.p@dcy.go.th
12  นายจิรกิตติ์ สัตย์ธรรม  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม  
13  นายจีระศักดิ์ กลมเกลี้ยง  ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน  
14  นายบาฮารง โต๊ะมีนา  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
15  นายปณิธี จันทร์แก้ว  ช่วยปฏิบัติงานโครงการ  
 กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว
1  นางกนกพร ทวีคูณ  เจ้าหน้าที่ธุรกิจ  kanokporn.t@dcy.go.th
2  นางสาวกัสมา ชายะพันธ์  นักพัฒนาสังคม  kasama.c@dcy.go.th
3  นางสาวจิดาภา จตุเรศ  ช่วยปฎิบัติงานด้านบริหารงานจัดการงานทั่วไป  
4  นางสาวภัทราวรรณ แสงคำลือ  ช่วยปฎิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์  
5  นางสาวสาริศา เทียนศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  sarisa.t@dcy.go.th
6  นางสาวสุธิดา ศรีมงคล  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  suthida.s@dcy.go.th
7  นางสาวอินฐิรา สายสินธุ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  intira.s@dcy.go.th
8  นายชนะวรรณ รินชม  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  chanawan.r@dcy.go.th
9  นายธวัช ทวนสุวรรณ  นักสังคมสงเคราะห์  tawat.t@dcy.go.th
10  นายนิติ ฉายบัณดิษฐ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  niti.c@dcy.go.th
11  นายปภาวิน พื้นชมภู  นักจิตวิทยาปฏิบัติการ  thanawat.p@dcy.go.th
12  นายวิชัย ปันเถื่อน  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  wichai@dcy.go.th
13  นายสุทิพัส รอดเทศ  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
14  นายสุพัฒน์ สุระดนัย  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  supat.s@dcy.go.th
15  นายสุริยา โกศาคาร  พี่เลี้ยง  suriya.k@dcy.go.th
16  นายอัศวพิพัชญ์ ภูริวัฒน์  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  asawapipat@dcy.go.th
17  นายอาทิตย์ พุ่มเงิน  ช่วยปฎิบัติงานนักสังคมสงเคราะห์  artit@dcy.go.th