ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
somkid.so@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
sirathip.p@dcy.go.th
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธเธฅเธธเนˆเธกเธ•เธฃเธงเธˆเธชเธญเธšเธ เธฒเธขเนƒเธ™
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางชานัญชิดา ทศบุศย์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  chanunchida.t@dcy.go.th
2  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  tassanalak.s@dcy.go.th
3  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  natpulin.j@dcy.go.th
4  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
5  นางสาวนิตยา โมลาสุข  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
6  นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์  เจ้าหน้าที่ธุรการ