นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
---อยู่ระหว่างสรรหา ---
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
----- อยู่ระหว่างการสรรหา ----- 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธเธฅเธธเนˆเธกเธ•เธฃเธงเธˆเธชเธญเธšเธ เธฒเธขเนƒเธ™
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  tassanalak.s@dcy.go.th
2  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  natpulin.j@dcy.go.th
3  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
4  นางสาวนิตยา โมลาสุข  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
5  นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์  เจ้าหน้าที่ธุรการ