นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
urai.l@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
orapin.s@dcy.go.th
นางภาวินี สุมลตรี
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
bhawini.s@dcy.go.th , captain_5223@hotmail.com
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
nanta.w@dcy.go.th
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
tongchai.m@dcy.go.th
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
nichapatch.sk@gmail.com
นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
sirirat.k@dcy.go.th
เธเธฅเธธเนˆเธกเธ•เธฃเธงเธˆเธชเธญเธšเธ เธฒเธขเนƒเธ™
 กลุ่มตรวจสอบภายใน
1  นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  tassanalak.s@dcy.go.th
2  นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  natpulin.j@dcy.go.th
3  นางสาวมนัสวี แสนเสนาะ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
4  นางสาวนิตยา โมลาสุข  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
5  นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์  เจ้าหน้าที่ธุรการ