นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
urai.l@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
orapin.s@dcy.go.th
นางภาวินี สุมลตรี
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
bhawini.s@dcy.go.th , captain_5223@hotmail.com
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
nanta.w@dcy.go.th
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
tongchai.m@dcy.go.th
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
nichapatch.sk@gmail.com
นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
sirirat.k@dcy.go.th
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน€เธฅเธ‚เธฒเธ™เธธเธเธฒเธฃเธเธฃเธก
 กลุ่มอำนวยการ
1  นางสาวเกศสุดา มหาคามินทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ketsuda.p@dcy.go.th
2  นางณัฏฐิยา สุทธสุวรรณ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  nattiya.s@dcy.go.th
3  นางสาวอัจฉรา วะเกิดเป้ม  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  atchara.w@dcy.go.th
4  นางบงกช จันทร์ชุ่ม  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  bongkoch.c@dcy.go.th
5  นายปุณณัตถ์ สามชูศรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  punnut.s@dcy.go.th
6  นางสาวขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ์  นักพัฒนาสังคม  khwanphitcha.s@dcy.go.th
7  นางสมนึก อนุภาพ  พนักงานธุรการ ส 2  somnuk.a@dcy.go.th
8  นางเนตรชนก เหมินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  netchanok.t@dcy.go.th
9  นางสาวสุพรรษา สื่อสวัสดิ์วณิชย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  supansa.s@dcy.go.th
10  นายชัยพล ดอนพิกุล  พนักงานธุรการ ส 4  
11  นายชุมพล ตรีพงษ์พันธ์  เลขานุการอธิบดี กรมกิจการเด็กและเยาวชน  
12  นายกิตติศักดิ์ วุฒิพงศ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
13  นางสาวกรแก้ว สุกใส  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  kornkaew.s@dcy.go.th
14  นางสาวนันท์ทกานต์ สายแวว  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
15  นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  nanthiya.p@dcy.go.th
16  นางณัฐกานต์ คนึงคิด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
17  นางสาวนิภาพร ทมถา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  nipaporn.t@dcy.go.th
18  นายภานุพล ทองดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
19  นางสาวพัชรี สว่างจันทร์  พนักงานธุรการ ส 4  
20  นายพิเชษฐ เขียวพยัพ  พนักงานธุรการ ส 3  
21  นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  pongpipat.p@dcy.go.th
22  นางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  sarika.t@dcy.go.th
23  นางสาวสุภาวดี  พร้อมพงษา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  Supavadee.p@dcy.go.th
24  นางสาวสุภาวิดา กฤติเดช  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  supavidara.k@dcy.go.th
25  นางสาวสุภรณ์ ประศาสนานันท์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  suporn.p@dcy.go.th
26  นางสาววรรณภา เกตุมณี  เจ้าพนักงานธุรการ  wanapa.k@dcy.go.th
27  นายยุทธภูมิ สุขปัญญา  พนักงานบริการ  yuthaphum.s@dcy.go.th
 กลุ่มการคลัง
1  นางสาวดวงพร โชติปัญโญ  ผู้อำนวยการกลุ่มการคลัง  daungporn.c@dcy.go.th
2  นางสาวเกษริน พานบัว  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ketsarin.p@dcy.go.th
3  นางสาวพีรภาว์ พูลเณร  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  peerapar.p@dcy.go.th
4  นางสาวยุพา พลเมืองดี  นักวิเคราะห์งบประมาณ  yupa.p@dcy.go.th
5  นางสาวปิยศรัณย์ ไพบูลย์  นักวิชาการเงินและบัญชี  piyasaran.p@opp.go.th
6  นางสาวนิอร ยิ้มสอาด  พนักงานการเงินและบัญชี ส 4  nion.y@dcy.go.th
7  นางสุนีย์ อาหะหมัดอามีน  พนักงานการเงินและบัญชี ส 4  sunee.a@dcy.go.th
8  นางสาวอัจฉรา สว่างศรี  พี่เลี้ยง  
9  นายชวนากร แย้มสกุล  นักพัฒนาสังคม  chawanakon.y@dcy.go.th
10  นางจรัสศรี จันทร์เจือ  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
11  นางกมลทิพย์ ปิงแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
12  นางสาวกาญจนา มหาพรหม  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
13  นางสาวสรันม์รัชช์ วัฒนเศรษฐ์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
14  นางสาวพัชรี พูลเณร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
15  นายพงศกร ขมหวาน  เจ้าพนักงานธุรการ  
16  นางสาววรรณภรณ์ ทองขัน  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
17  นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ  ช่วยปฏิบัติงานควบคุมงบประมาณ  
 กลุ่มการพัสดุและสถานที่
1  นางชลิดา ประทับสิงห์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chalida.p@dcy.go.th
2  นางศรสวรรค์ มะลิวัลย์  เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส  jhankan.m@dcy.go.th
3  นายวัฒนา มากพันธ์  พนักงานขับรถยนต์  wattana.a@dcy.go.th
4  นายสนิท จำปาทอง  พนักงานขับรถยนต์  sanit.j@dcy.go.th
5  นายบุญส่ง ดอนพิกุล  พนักงานขับรถยนต์  boonsong.d@dcy.go.th
6  นายชาญชัย โสภารักษ์  พนักงานขับรถยนต์  chanchai.s@dcy.go.th
7  นายวสัน ศรีกุนมา  พนักงานขับรถยนต์  wasan.sri@dcy.go.th
8  นายวุฒิชัย เปรมภักดี  พนักงานขับรถยนต์  wuthichai.p@dcy.go.th
9  นางสาวศศิธร สีมี  นักวิชาการพัสดุ  sasithorn.s@dcy.go.th
10  นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  jureegon.s@dcy.go.th
11  นายนิพนธ์ สุขสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  nipon.s@dcy.go.th
12  นายธนพล ภู่ประเสริฐ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  thanapon.p@dcy.go.th
13  นายบารมี ภานุมาสวิวัฒน์  พนักงานธุรการ ส 4  
14  นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
15  นางสาวชนิดา วงศ์มะณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  chanida.w@dcy.go.th
16  นางสาวหทัยรัตน์ แสงอุดม  พนักงานจ้างเหมา  
17  นางสาวณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์  นักวิชาการพัสดุ  natsuda.d@dcy.go.th
18  นางศิริณี บุญช่วย  พนักงานบริการ  
19  นายสุโรจน์ ไกรธรรม  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  suroje.k@dcy.go.th
20  นายวีระยุทธ ม่วงอินทร์  พนักงานบริการ  
21  นางสาววีณา  โชว์ใหม่  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  weena.a@dcy.go.th
22  นางสาววรวลัญช์ สิมเสมอ  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  
 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
1  นางสาวณฐภัทร อินทรปรีดา  ปฎิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  nataphat.i@dcy.go.th
2  นางประทีป เรียนกระษิล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  pratee_p@hotmail.com
3  นายฟ้าลั่น ใจกลางดุก  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  falan.j@dcy.go.th
4  นางสาวปิยะภรณ์ พรมพิงค์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  piyaporn.p@dcy.go.th
5  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์  นิติกรปฏิบัติการ  sirima.a@dcy.go.th
6  นางนริสา แสนทวีสุข  พนักงานธุรการ ส 4  narisa.s@dcy.go.th
7  นางสาวขวัญอยู่ สุขสมสบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคล  kwanyoo.s@dcy.go.th
8  นางสาวจิระวรรณ วรรณจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  jirawan.w@dcy.go.th
9  นางสาวณัฐฑิรา ศุภฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  nattira.s@dcy.go.th
10  นางสาวปัทมาพร ฤทธิ์อักษร  นักทรัพยากรบุคคล  pattamaporn.r@dcy.go.th
11  นางสาวปวรวรรณทร เรียบกระษิล  จ้างเหมา  
12  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  
13  นางรีนา อุดมสินกุล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
14  นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง  นักทรัพยากรบุคคล  
15  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  sasimaporn.p@dcy.go.th
16  นางสาวสุชาดา สุวรรณปักขิน  พนักงานจ้างเหมา  suchada.s@dcy.go.th
17  นางสาวทิราภรณ์ สระธรรม  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
 กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1  นางสาวสาลินี วงศ์ทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  salinee.w@dcy.go.th
2  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  nuttika.m@dcy.go.th
3  นางสาวเหมือนขวัญ หนักเกิด  นักทรัพยากรบุคคล  
4  นางสาวณัฐชยา บุญมี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
5  นายภควันต์ จันทสิงห์  ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
6  นายภุชงค์ บุดดี  ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
7  นางสาวศุภินทรา คุ้มเครือ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
8  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์  นักทรัพยากรบุคคล  
9  นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  totiya.p@dcy.go.th
10  นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 กลุ่มประชาสัมพันธ์
1  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์  ผู้อำนวยกลุ่มประชาสัมพันธ์  aphichet@dcy.go.th
2  นายทรงพล ภู่มาลี  นักประชาสัมพันธ์  songpol.p@dcy.go.th
3  นางมานิดา ผลชู  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  manida.p@dcy.go.th
4  นางสาวอภิษฐา ผอมนะ  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  
5  นางสาวเจษฏ์สุดา มาสุข  นักประชาสัมพันธ์  jedsuda.m@dcy.go.th
6  นายจีรพัฒน์ กุลทวี  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  jirapat.k@dcy.go.th
7  นายนพรัตน์ อินแสง  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
8  นางสาวปัณณธร ศรชัย  นักประชาสัมพันธ์  
9  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
10  นายธรรมรัตน์ ขำยัง  นักพัฒนาสังคม  thammarat.k@dcy.go.th
 กลุ่มกฏหมาย
1  นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข  นิติกรชำนาญการพิเศษ  narongsak.t@dcy.go.th
2  นางสาวณิชาภา ออพิพัฒน์  นิติกรชำนาญการ  nichapa.a@dcy.go.th
3  นายคณิต เปรมภักดี  พนักงานธุรการ ส 2  kanit.p@dcy.go.th
4  นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์  นิติกรปฏิบัติการ  
5  นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว  นิติกรชำนาญการ  
6  นางสาวนภัสสร โสมา  ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย  
7  นายณรงค์ศักดิ์ กันทะเนตร  ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย  
8  นางสาวภัทรวรินทร์ ไชยโกฏิ  ช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  
9  นางรภัสศา โตสง่า  เจ้าพนักงานฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน  raphassa.t@dcy.go.th
10  นางสุภาวดี บุตรศรี  นิติกรชำนาญการ