ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
somkid.so@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
sirathip.p@dcy.go.th
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน€เธฅเธ‚เธฒเธ™เธธเธเธฒเธฃเธเธฃเธก
 กลุ่มอำนวยการ
1  นางณัฏฐิยา สุทธสุวรรณ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  nattiya.s@dcy.go.th
2  นางณัฐกานต์ คนึงคิด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
3  นางบงกช จันทร์ชุ่ม  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  bongkoch.c@dcy.go.th
4  นางรื่นฤดี อารีกุล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
5  นางวันทนี อุบลแย้ม  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  wanthani.u@dcy.go.th
6  นางวารุณี ศุภนิมิตตระกูล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  warunee.s@dcy.go.th
7  นางสมนึก อนุภาพ  พนักงานบริการ  somnuk.a@dcy.go.th
8  นางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  sarika.t@dcy.go.th
9  นางสาวกรแก้ว สุกใส  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  kornkaew.s@dcy.go.th
10  นางสาวธิดา วิเลิศ  นักพัฒนาสังคม  thida.w@dcy.go.th
11  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  nuanthip.a@dcy.go.th
12  นางสาวนันท์ทกานต์ สายแวว  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  
13  นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  nanthiya.p@dcy.go.th
14  นางสาวนิภาพร ทมถา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  nipaporn.t@dcy.go.th
15  นางสาวนุชจรี คงลอย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  nuchjaree.k@dcy.go.th
16  นางสาววรรณภา เกตุมณี  เจ้าพนักงานธุรการ  wanapa.k@dcy.go.th
17  นางสาววรลักษณ์ ป้องศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  woraluck.p@dcy.go.th
18  นางสาววาสนา นนทะพา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
19  นางสาวศิริพร หนูนวล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  siriporn.n@dcy.go.th
20  นางสาวสุพรรษา สื่อสวัสดิ์วณิชย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  supansa.s@dcy.go.th
21  นางสาวสุภรณ์ ประศาสนานันท์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  suporn.p@dcy.go.th
22  นางสาวอัจฉรา วะเกิดเป้ม  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  atchara.w@dcy.go.th
23  นางสาวเกศสุดา มหาคามินทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ketsuda.p@dcy.go.th
24  นางสาวเนตรชนก ทองก้อน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  netchanok.t@dcy.go.th
25  นายชัยกร เพลงดี  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  chaiyakon.p@dcy.go.th
26  นายชัยพล ดอนพิกุล  พนักงานธุรการ  
27  นายชุมพล ตรีพงษ์พันธ์  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
28  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
29  นายปุณณัตถ์ สามชูศรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  punnut.s@dcy.go.th
30  นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  pongpipat.p@dcy.go.th
31  นายพิเชษฐ เขียวพยัพ  พนักงานธุรการ ส 3  
32  นายยุทธภูมิ สุขปัญญา  พนักงานบริการ  yuthaphum.s@dcy.go.th
33  นายสุรชัย วงษ์เปี่ยม  พนักงานธุรการ ส 3  
 กลุ่มการคลัง
1  นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  punnapa.p@dcy.go.th
2  นางสาวกัญญาณัฐ นาครัตน์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  kanyanao.n@dcy.go.th
3  นางสาวกาญจนา มหาพรหม  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
4  นางสาวนภาพร ถึงแสง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  napaporn.t@dcy.go.th
5  นางสาวนภาพร พิมพาลัย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  napaporn.p@dcy.go.th
6  นางสาวนัทธ์หฤทัย วัฒนเศรษฐ์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
7  นางสาวนิอร ยิ้มสอาด  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3  nion.y@dcy.go.th
8  นางสาวปิยศรัณย์ ไพบูลย์  นักวิชาการเงินและบัญชี  piyasaran.p@opp.go.th
9  นางสาวพัชรี พูลเณร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
10  นางสาวพีรภาว์ พูลเณร  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  peerapar.p@dcy.go.th
11  นางสาวยุพา พลเมืองดี  นักวิเคราะห์งบประมาณ  yupa.p@dcy.go.th
12  นางสาวสกาวเดือน แสงสังข์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  skawduean.s@dcy.go.th
13  นางสาวเกษริน พานบัว  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ketsarin.p@dcy.go.th
14  นางสุนีย์ อาหะหมัดอามีน  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3  sunee.a@dcy.go.th
15  นายชวนากร แย้มสกุล  นักพัฒนาสังคม  chawanakon.y@dcy.go.th
16  นายธนะรัชต์ กองขวัญ  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3  thanarach.k@dcy.go.th
17  นายพงศกร ขมหวาน  เจ้าพนักงานธุรการ  
 กลุ่มการพัสดุและสถานที่
1  นางชลิดา ประทับสิงห์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chalida.p@dcy.go.th
2  นางศรสวรรค์ มะลิวัลย์  เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส  jhankan.m@dcy.go.th
3  นางศิริณี บุญช่วย  พนักงานบริการ  
4  นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  jureegon.s@dcy.go.th
5  นางสาวชนิดา วงศ์มะณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  chanida.w@dcy.go.th
6  นางสาวณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์  นักวิชาการพัสดุ  natsuda.d@dcy.go.th
7  นางสาววรวลัญช์ สิมเสมอ  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  
8  นางสาววีณา  โชว์ใหม่  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  weena.a@dcy.go.th
9  นางสาวศศิธร สีมี  นักวิชาการพัสดุ  sasithorn.s@dcy.go.th
10  นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
11  นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
12  นางสาวเสาวณี ระรวยรส  นักวิชาการพัสดุ  saowanee.r@dcy.go.th
13  นายชาญชัย โสภารักษ์  พนักงานขับรถยนต์  chanchai.s@dcy.go.th
14  นายธนพล ภู่ประเสริฐ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  thanapon.p@dcy.go.th
15  นายนิพนธ์ สุขสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  nipon.s@dcy.go.th
16  นายบารมี ภานุมาสวิวัฒน์  พนักงานธุรการ  
17  นายบุญส่ง ดอนพิกุล  พนักงานขับรถยนต์  boonsong.d@dcy.go.th
18  นายวสัน ศรีกุนมา  พนักงานขับรถยนต์  wasan.sri@dcy.go.th
19  นายวัฒนา มากพันธ์  พนักงานขับรถยนต์  wattana.a@dcy.go.th
20  นายวีระยุทธ ม่วงอินทร์  พนักงานบริการ  
21  นายวุฒิชัย เปรมภักดี  พนักงานขับรถยนต์  wuthichai.p@dcy.go.th
22  นายสนิท จำปาทอง  พนักงานขับรถยนต์  sanit.j@dcy.go.th
23  นายสมบูรณ์ ดวงกมลไพบูลย์  พนักงานบริการ  somboon.d@dcy.go.th
24  นายสุภัทร เล็กสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
25  นายสุโรจน์ ไกรธรรม  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  suroje.k@dcy.go.th
 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
1  นางนริสา แสนทวีสุข  พนักงานธุรการ ส 3  narisa.s@dcy.go.th
2  นางประทีป เรียนกระษิล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  pratee_p@hotmail.com
3  นางรีนา อุดมสินกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
4  นางสาวขวัญอยู่ สุขสมสบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคล  kwanyoo.s@dcy.go.th
5  นางสาวจิระวรรณ วรรณจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  jirawan.w@dcy.go.th
6  นางสาวณฐภัทร อินทรปรีดา  ปฎิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  nataphat.i@dcy.go.th
7  นางสาวณัฐฑิรา ศุภฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  nattira.s@dcy.go.th
8  นางสาวปัทมาพร ฤทธิ์อักษร  นักทรัพยากรบุคคล  pattamaporn.r@dcy.go.th
9  นางสาวปิยะภรณ์ พรมพิงค์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  piyaporn.p@dcy.go.th
10  นางสาวลัดดา โบลาศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ladda.b@dcy.go.th
11  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  sasimaporn.p@dcy.go.th
12  นางสาวสุชาดา สุวรรณปักขิน  พนักงานจ้างเหมา  suchada.s@dcy.go.th
13  นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง  นักทรัพยากรบุคคล  
14  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์  นิติกรปฏิบัติการ  sirima.a@dcy.go.th
15  นายฟ้าลั่น ใจกลางดุก  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  falan.j@dcy.go.th
16  นายมนตรี จันทาศรี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  montree.c@dcy.go.th
 กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  nuttika.m@dcy.go.th
2  นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  totiya.p@dcy.go.th
3  นางสาวนิภาพร ไม้กร่าง  เจ้าพนักงานธุรการ  niparpon.m@dcy.go.th
4  นางสาวพัชรี สว่างจันทร์  พนักงานธุรการ  
5  นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
6  นางสาวสาลินี วงศ์ทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  salinee.w@dcy.go.th
7  นางสาวสุมาลี วิศิษฏบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  sumalee.w@dcy.go.th
8  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์  นักพัฒนาสังคม  
9  นางสาวเหมือนขวัญ หนักเกิด  นักทรัพยากรบุคคล  
10  นายภควันต์ จันทสิงห์  ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
11  นายภุชงค์ บุดดี  ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
 กลุ่มประชาสัมพันธ์
1  นางมานิดา ผลชู  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  manida.p@dcy.go.th
2  นางสาวปัณณธร ศรชัย  นักประชาสัมพันธ์  
3  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
4  นางสาวอภิษฐา ผอมนะ  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  
5  นางสาวเจษฏ์สุดา มาสุข  นักประชาสัมพันธ์  jedsuda.m@dcy.go.th
6  นายจีรพัฒน์ กุลทวี  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  jirapat.k@dcy.go.th
7  นายจีราวัฒน์ จันทร์หอม  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  geerawattn.j@dcy.go.th
8  นายทรงพล ภู่มาลี  นักประชาสัมพันธ์  songpol.p@dcy.go.th
9  นายธรรมรัตน์ ขำยัง  นักพัฒนาสังคม  thammarat.k@dcy.go.th
 กลุ่มกฏหมาย
1  นางรภัสศา โตสง่า  เจ้าพนักงานฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน  raphassa.t@dcy.go.th
2  นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว  นิติกรชำนาญการ  
3  นางสาวณิชาภา ออพิพัฒน์  นิติกรชำนาญการ  nichapa.a@dcy.go.th
4  นางสาวณิชาภา ออพิพัฒน์  นิติกรชำนาญการ  nichapa.a@dcy.go.th
5  นางสาวดวงพร โชติปัญโญ  นิติกรชำนาญการ  daungporn.c@dcy.go.th
6  นางสาวนภัสสร โสมา  ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย  
7  นายคณิต เปรมภักดี  พนักงานธุรการ ส 2  kanit.p@dcy.go.th
8  นายณรงค์ศักดิ์ กันทะเนตร  ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย  
9  นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข  นิติกรชำนาญการพิเศษ  narongsak.t@dcy.go.th