ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
somkid.so@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
sirathip.p@dcy.go.th
นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
charoen.y@dcy.go.th
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
---อยู่ระหว่างสรรหา ---
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน€เธฅเธ‚เธฒเธ™เธธเธเธฒเธฃเธเธฃเธก
 กลุ่มอำนวยการ
1  นางณัฏฐิยา สุทธสุวรรณ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  nattiya.s@dcy.go.th
2  นางณัฐกานต์ คนึงคิด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
3  นางบงกช จันทร์ชุ่ม  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  bongkoch.c@dcy.go.th
4  นางรื่นฤดี อารีกุล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
5  นางวันทนี อุบลแย้ม  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  wanthani.u@dcy.go.th
6  นางวารุณี ศุภนิมิตตระกูล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  warunee.s@dcy.go.th
7  นางวาสนา ทองสม  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  wassana.t@dcy.go.th
8  นางสมนึก อนุภาพ  พนักงานบริการ  somnuk.a@dcy.go.th
9  นางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  sarika.t@dcy.go.th
10  นางสาวกรแก้ว สุกใส  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  kornkaew.s@dcy.go.th
11  นางสาวธิดา วิเลิศ  นักพัฒนาสังคม  thida.w@dcy.go.th
12  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  nuanthip.a@dcy.go.th
13  นางสาวนันท์ทกานต์ สายแวว  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  
14  นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  nanthiya.p@dcy.go.th
15  นางสาวนิภาพร ทมถา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  nipaporn.t@dcy.go.th
16  นางสาวนุชจรี คงลอย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  nuchjaree.k@dcy.go.th
17  นางสาววรรณภา เกตุมณี  เจ้าพนักงานธุรการ  wanapa.k@dcy.go.th
18  นางสาววาสนา นนทะพา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
19  นางสาวสุพรรษา สื่อสวัสดิ์วณิชย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  supansa.s@dcy.go.th
20  นางสาวสุภรณ์ ประศาสนานันท์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  suporn.p@dcy.go.th
21  นางสาวอัจฉรา วะเกิดเป้ม  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  atchara.w@dcy.go.th
22  นางสาวเกศสุดา มหาคามินทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ketsuda.p@dcy.go.th
23  นางสาวเนตรชนก ทองก้อน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  netchanok.t@dcy.go.th
24  นายชัยกร เพลงดี  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  chaiyakon.p@dcy.go.th
25  นายชุมพล ตรีพงษ์พันธ์  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
26  นายปุณณัตถ์ สามชูศรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  punnut.s@dcy.go.th
27  นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  pongpipat.p@dcy.go.th
28  นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
29  นายพิเชษฐ เขียวพยัพ  พนักงานธุรการ ส 3  
30  นายยุทธภูมิ สุขปัญญา  พนักงานบริการ  yuthaphum.s@dcy.go.th
31  นายสุรชัย วงษ์เปี่ยม  พนักงานธุรการ ส 3  
 กลุ่มการคลัง
1  นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  punnapa.p@dcy.go.th
2  นางศรสวรรค์ มะลิวัลย์  เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส  jhankan.m@dcy.go.th
3  นางสาวกัญญาณัฐ นาครัตน์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  kanyanao.n@dcy.go.th
4  นางสาวกาญจนา มหาพรหม  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
5  นางสาวนภาพร ถึงแสง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  napaporn.t@dcy.go.th
6  นางสาวนภาพร พิมพาลัย  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  napaporn.p@dcy.go.th
7  นางสาวนัทธ์หฤทัย วัฒนเศรษฐ์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
8  นางสาวนิอร ยิ้มสอาด  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3  nion.y@dcy.go.th
9  นางสาวปิยศรัณย์ ไพบูลย์  นักวิชาการเงินและบัญชี  piyasaran.p@opp.go.th
10  นางสาวพัชรี พูลเณร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
11  นางสาวพีรภาว์ พูลเณร  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  peerapar.p@dcy.go.th
12  นางสาวยุพา พลเมืองดี  นักวิเคราะห์งบประมาณ  yupa.p@dcy.go.th
13  นางสาวสกาวเดือน แสงสังข์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  skawduean.s@dcy.go.th
14  นางสาวเกษริน พานบัว  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ketsarin.p@dcy.go.th
15  นางสุนีย์ อาหะหมัดอามีน  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3  sunee.a@dcy.go.th
16  นายชวนากร แย้มสกุล  นักพัฒนาสังคม  chawanakon.y@dcy.go.th
17  นายธนะรัชต์ กองขวัญ  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น3  thanarach.k@dcy.go.th
18  นายพงศกร ขมหวาน  เจ้าพนักงานธุรการ  
 กลุ่มการพัสดุและสถานที่
1  นางชลิดา ประทับสิงห์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chalida.p@dcy.go.th
2  นางศิริณี บุญช่วย  พนักงานบริการ  
3  นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  jureegon.s@dcy.go.th
4  นางสาวชนิดา วงศ์มะณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  chanida.w@dcy.go.th
5  นางสาวณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์  นักวิชาการพัสดุ  natsuda.d@dcy.go.th
6  นางสาววรวลัญช์ สิมเสมอ  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  
7  นางสาววีณา  โชว์ใหม่  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  weena.a@dcy.go.th
8  นางสาวศศิธร สีมี  นักวิชาการพัสดุ  sasithorn.s@dcy.go.th
9  นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
10  นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
11  นางสาวเสาวณี ระรวยรส  นักวิชาการพัสดุ  saowanee.r@dcy.go.th
12  นางเพ็ญภักดิ์ พันธ์มั่งมี  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  phenpuk.p@dcy.go.th
13  นายชาญชัย โสภารักษ์  พนักงานขับรถยนต์  chanchai.s@dcy.go.th
14  นายธนพล ภู่ประเสริฐ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  thanapon.p@dcy.go.th
15  นายนิพนธ์ สุขสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  nipon.s@dcy.go.th
16  นายบุญส่ง ดอนพิกุล  พนักงานขับรถยนต์  boonsong.d@dcy.go.th
17  นายวสัน ศรีกุนมา  พนักงานขับรถยนต์  wasan.sri@dcy.go.th
18  นายวัฒนา มากพันธ์  พนักงานขับรถยนต์  wattana.a@dcy.go.th
19  นายวีระยุทธ ม่วงอินทร์  พนักงานบริการ  
20  นายวุฒิชัย เปรมภักดี  พนักงานขับรถยนต์  wuthichai.p@dcy.go.th
21  นายสนิท จำปาทอง  พนักงานขับรถยนต์  sanit.j@dcy.go.th
22  นายสมบูรณ์ ดวงกมลไพบูลย์  พนักงานบริการ  somboon.d@dcy.go.th
23  นายสุภัทร เล็กสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
24  นายสุโรจน์ ไกรธรรม  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  suroje.k@dcy.go.th
 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
1  นางนริสา แสนทวีสุข  พนักงานธุรการ ส 3  narisa.s@dcy.go.th
2  นางประทีป เรียนกระษิล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  pratee_p@hotmail.com
3  นางรีนา อุดมสินกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
4  นางสาวขวัญอยู่ สุขสมสบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคล  kwanyoo.s@dcy.go.th
5  นางสาวจิระวรรณ วรรณจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  jirawan.w@dcy.go.th
6  นางสาวณฐภัทร อินทรปรีดา  ปฎิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  nataphat.i@dcy.go.th
7  นางสาวณัฐฑิรา ศุภฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  nattira.s@dcy.go.th
8  นางสาวปัทมาพร ฤทธิ์อักษร  นักทรัพยากรบุคคล  pattamaporn.r@dcy.go.th
9  นางสาวปิยะภรณ์ พรมพิงค์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  piyaporn.p@dcy.go.th
10  นางสาวลัดดา โบลาศรี  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ladda.b@dcy.go.th
11  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  sasimaporn.p@dcy.go.th
12  นางสาวสุชาดา สุวรรณปักขิน  พนักงานจ้างเหมา  suchada.s@dcy.go.th
13  นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง  นักทรัพยากรบุคคล  
14  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์  นิติกรปฏิบัติการ  sirima.a@dcy.go.th
15  นายฟ้าลั่น ใจกลางดุก  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  falan.j@dcy.go.th
16  นายมนตรี จันทาศรี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  montree.c@dcy.go.th
 กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1  นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  totiya.p@dcy.go.th
2  นางสาวนิภาพร ไม้กร่าง  เจ้าพนักงานธุรการ  niparpon.m@dcy.go.th
3  นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
4  นางสาวสาลินี วงศ์ทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  salinee.w@dcy.go.th
5  นางสาวสุมาลี วิศิษฏบุตร  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  sumalee.w@dcy.go.th
6  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์  นักพัฒนาสังคม  
7  นางสาวเหมือนขวัญ หนักเกิด  นักทรัพยากรบุคคล  
8  นายภควันต์ จันทสิงห์  ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
9  นายภุชงค์ บุดดี  ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
 กลุ่มประชาสัมพันธ์
1  นางมานิดา ผลชู  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  manida.p@dcy.go.th
2  นางสาวปัณณธร ศรชัย  นักประชาสัมพันธ์  
3  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
4  นางสาวอภิษฐา ผอมนะ  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  
5  นางสาวเจษฏ์สุดา มาสุข  นักประชาสัมพันธ์  jedsuda.m@dcy.go.th
6  นายจีรพัฒน์ กุลทวี  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  jirapat.k@dcy.go.th
7  นายจีราวัฒน์ จันทร์หอม  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  geerawattn.j@dcy.go.th
8  นายทรงพล ภู่มาลี  นักประชาสัมพันธ์  songpol.p@dcy.go.th
9  นายธรรมรัตน์ ขำยัง  นักพัฒนาสังคม  thammarat.k@dcy.go.th
 กลุ่มกฏหมาย
1  นางรภัสศา โตสง่า  เจ้าพนักงานฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน  raphassa.t@dcy.go.th
2  นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว  นิติกรชำนาญการ  
3  นางสาวณิชาภา ออพิพัฒน์  นิติกรชำนาญการ  nichapa.a@dcy.go.th
4  นางสาวดวงพร โชติปัญโญ  นิติกรชำนาญการ  daungporn.c@dcy.go.th
5  นางสาวนภัสสร โสมา  ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย  
6  นายคณิต เปรมภักดี  พนักงานธุรการ ส 2  kanit.p@dcy.go.th
7  นายณรงค์ศักดิ์ กันทะเนตร  ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย  
8  นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข  นิติกรชำนาญการพิเศษ  narongsak.t@dcy.go.th