นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
---อยู่ระหว่างสรรหา ---
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
----- อยู่ระหว่างการสรรหา ----- 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธชเธณเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน€เธฅเธ‚เธฒเธ™เธธเธเธฒเธฃเธเธฃเธก
 กลุ่มอำนวยการ
1  นางสาวเกศสุดา มหาคามินทร์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ketsuda.p@dcy.go.th
2  นางณัฏฐิยา สุทธสุวรรณ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  nattiya.s@dcy.go.th
3  นางสาวอัจฉรา วะเกิดเป้ม  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  atchara.w@dcy.go.th
4  นางวันทนี อุบลแย้ม  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  wanthani.u@dcy.go.th
5  นางบงกช จันทร์ชุ่ม  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  bongkoch.c@dcy.go.th
6  นายปุณณัตถ์ สามชูศรี  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  punnut.s@dcy.go.th
7  นางสมนึก อนุภาพ  พนักงานธุรการ ส 2  somnuk.a@dcy.go.th
8  นางสาวเนตรชนก ทองก้อน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  netchanok.t@dcy.go.th
9  นางสาวสุพรรษา สื่อสวัสดิ์วณิชย์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  supansa.s@dcy.go.th
10  นางสาวเบญจวรรณ จอมพลาพล  นักพัฒนาสังคม  
11  นายชัยพล ดอนพิกุล  พนักงานธุรการ ส 4  
12  นางสาวกรแก้ว สุกใส  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  kornkaew.s@dcy.go.th
13  นางสาวนันท์ทกานต์ สายแวว  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  
14  นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  nanthiya.p@dcy.go.th
15  นางณัฐกานต์ คนึงคิด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
16  นางสาวนิภาพร ทมถา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  nipaporn.t@dcy.go.th
17  นางสาวนุชจรี คงลอย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  nuchjaree.k@dcy.go.th
18  นายพิเชษฐ เขียวพยัพ  พนักงานธุรการ ส 3  
19  นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  pongpipat.p@dcy.go.th
20  นางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  sarika.t@dcy.go.th
21  นางสาวสุภรณ์ ประศาสนานันท์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  suporn.p@dcy.go.th
22  นางสาววรรณภา เกตุมณี  เจ้าพนักงานธุรการ  wanapa.k@dcy.go.th
23  นางวารุณี ศุภนิมิตตระกูล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  warunee.s@dcy.go.th
24  นายยุทธภูมิ สุขปัญญา  พนักงานบริการ  yuthaphum.s@dcy.go.th
 กลุ่มการคลัง
1  นางพิมพ์พรรณ ไพบูลย์  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  punnapa.p@dcy.go.th
2  นางสาวเกษริน พานบัว  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  ketsarin.p@dcy.go.th
3  นางสาวพีรภาว์ พูลเณร  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  peerapar.p@dcy.go.th
4  นางสาวยุพา พลเมืองดี  นักวิเคราะห์งบประมาณ  yupa.p@dcy.go.th
5  นางสาวปิยศรัณย์ ไพบูลย์  นักวิชาการเงินและบัญชี  piyasaran.p@opp.go.th
6  นางสาวนิอร ยิ้มสอาด  พนักงานการเงินและบัญชี ส 4  nion.y@dcy.go.th
7  นางสุนีย์ อาหะหมัดอามีน  พนักงานการเงินและบัญชี ส 4  sunee.a@dcy.go.th
8  นางสาวอัจฉรา สว่างศรี  พี่เลี้ยง  
9  นายชวนากร แย้มสกุล  นักพัฒนาสังคม  chawanakon.y@dcy.go.th
10  นางกมลทิพย์ ปิงแก้ว  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
11  นางสาวกาญจนา มหาพรหม  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
12  นางสาวกัญญาณัฐ นาครัตน์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  kanyanao.n@dcy.go.th
13  นางสาวนัทธ์หฤทัย วัฒนเศรษฐ์  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
14  นางสาวนฤมล แจ้งเสมอ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
15  นางสาวพัชรี พูลเณร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
16  นายพงศกร ขมหวาน  เจ้าพนักงานธุรการ  
17  นางสาวสุธีรา แตงบาง  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
18  นางสาวยุภาวดี จุตาทิศ  ช่วยปฏิบัติงานควบคุมงบประมาณ  
 กลุ่มการพัสดุและสถานที่
1  นางชลิดา ประทับสิงห์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chalida.p@dcy.go.th
2  นางศรสวรรค์ มะลิวัลย์  เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส  jhankan.m@dcy.go.th
3  นายวัฒนา มากพันธ์  พนักงานขับรถยนต์  wattana.a@dcy.go.th
4  นายสนิท จำปาทอง  พนักงานขับรถยนต์  sanit.j@dcy.go.th
5  นายบุญส่ง ดอนพิกุล  พนักงานขับรถยนต์  boonsong.d@dcy.go.th
6  นายชาญชัย โสภารักษ์  พนักงานขับรถยนต์  chanchai.s@dcy.go.th
7  นายวสัน ศรีกุนมา  พนักงานขับรถยนต์  wasan.sri@dcy.go.th
8  นายวุฒิชัย เปรมภักดี  พนักงานขับรถยนต์  wuthichai.p@dcy.go.th
9  นางสาวศศิธร สีมี  นักวิชาการพัสดุ  sasithorn.s@dcy.go.th
10  นางสาวจุรีกรณ์ ศรีมี  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  jureegon.s@dcy.go.th
11  นายนิพนธ์ สุขสมบูรณ์  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  nipon.s@dcy.go.th
12  นายธนพล ภู่ประเสริฐ  เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  thanapon.p@dcy.go.th
13  นายบารมี ภานุมาสวิวัฒน์  พนักงานธุรการ ส 4  
14  นางสาวเบญจมาภรณ์ ผลัดนวล  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
15  นางสาวชนิดา วงศ์มะณี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  chanida.w@dcy.go.th
16  นางสาวณัฐสุดา ดิลกนวฤทธิ์  นักวิชาการพัสดุ  natsuda.d@dcy.go.th
17  นางสาวเสาวณี ระรวยรส  นักวิชาการพัสดุ  saowanee.r@dcy.go.th
18  นางศิริณี บุญช่วย  พนักงานบริการ  
19  นายสุโรจน์ ไกรธรรม  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  suroje.k@dcy.go.th
20  นายวีระยุทธ ม่วงอินทร์  พนักงานบริการ  
21  นางสาววีณา  โชว์ใหม่  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  weena.a@dcy.go.th
22  นางสาววรวลัญช์ สิมเสมอ  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  
 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
1  นางสาวณฐภัทร อินทรปรีดา  ปฎิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  nataphat.i@dcy.go.th
2  นางประทีป เรียนกระษิล  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  pratee_p@hotmail.com
3  นายฟ้าลั่น ใจกลางดุก  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  falan.j@dcy.go.th
4  นางสาวปิยะภรณ์ พรมพิงค์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  piyaporn.p@dcy.go.th
5  นางสิริมา อัศวพิทยานนท์  นิติกรปฏิบัติการ  sirima.a@dcy.go.th
6  นางนริสา แสนทวีสุข  พนักงานธุรการ ส 4  narisa.s@dcy.go.th
7  นางสาวขวัญอยู่ สุขสมสบูรณ์  นักทรัพยากรบุคคล  kwanyoo.s@dcy.go.th
8  นางสาวจิระวรรณ วรรณจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  jirawan.w@dcy.go.th
9  นายมนตรี จันทาศรี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  montree.c@dcy.go.th
10  นางสาวณัฐฑิรา ศุภฤทธิ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  nattira.s@dcy.go.th
11  นางสาวปัทมาพร ฤทธิ์อักษร  นักทรัพยากรบุคคล  pattamaporn.r@dcy.go.th
12  นางสาวพิรัลรีย์ ผิวเกลี้ยง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ  
13  นางรีนา อุดมสินกุล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
14  นางสาวเสาวลักษณ์ คงเมือง  นักทรัพยากรบุคคล  
15  นางสาวศศิมาภรณ์ เพ็ญโพธิ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  sasimaporn.p@dcy.go.th
16  นางสาวสุชาดา สุวรรณปักขิน  พนักงานจ้างเหมา  suchada.s@dcy.go.th
 กลุ่มพัฒนาบุคลากร
1  นางสาวสาลินี วงศ์ทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  salinee.w@dcy.go.th
2  นางสาวณัฐิกา มานะมุติ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  nuttika.m@dcy.go.th
3  นางสาวเหมือนขวัญ หนักเกิด  นักทรัพยากรบุคคล  
4  นางสาวพัชรี สว่างจันทร์  พนักงานธุรการ ส 4  
5  นายภควันต์ จันทสิงห์  ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
6  นายภุชงค์ บุดดี  ช่วยปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล  
7  นางสาวสุรางคนา กันทะจันทร์  นักทรัพยากรบุคคล  
8  นางสาวทุติยา ประวิชสุวรรณ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ  totiya.p@dcy.go.th
9  นางสาววิชาภรณ์ บันฑุพงษ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 กลุ่มประชาสัมพันธ์
1  นายทรงพล ภู่มาลี  นักประชาสัมพันธ์  songpol.p@dcy.go.th
2  นางมานิดา ผลชู  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  manida.p@dcy.go.th
3  นางสาวอภิษฐา ผอมนะ  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  
4  นางสาวเจษฏ์สุดา มาสุข  นักประชาสัมพันธ์  jedsuda.m@dcy.go.th
5  นายจีรพัฒน์ กุลทวี  ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  jirapat.k@dcy.go.th
6  นายนพรัตน์ อินแสง  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  
7  นางสาวปัณณธร ศรชัย  นักประชาสัมพันธ์  
8  นางสาวศิรวีร์ รัตนคช  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
9  นายธรรมรัตน์ ขำยัง  นักพัฒนาสังคม  thammarat.k@dcy.go.th
 กลุ่มกฏหมาย
1  นายณรงค์ศักดิ์ ทองสุข  นิติกรชำนาญการพิเศษ  narongsak.t@dcy.go.th
2  นางสาวณิชาภา ออพิพัฒน์  นิติกรชำนาญการ  nichapa.a@dcy.go.th
3  นางสาวดวงพร โชติปัญโญ  นิติกรชำนาญการ  daungporn.c@dcy.go.th
4  นายคณิต เปรมภักดี  พนักงานธุรการ ส 2  kanit.p@dcy.go.th
5  นางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์  นิติกรปฏิบัติการ  
6  นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว  นิติกรชำนาญการ  
7  นางสาวนภัสสร โสมา  ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย  
8  นายณรงค์ศักดิ์ กันทะเนตร  ช่วยปฏิบัติหน้าที่ด้านกฏหมาย  
9  นางสาวภัทรวรินทร์ ไชยโกฏิ  ช่วยปฏิบัติงานด้านกฎหมาย  
10  นางรภัสศา โตสง่า  เจ้าพนักงานฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญงาน  raphassa.t@dcy.go.th