นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
urai.l@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
orapin.s@dcy.go.th
นางภาวินี สุมลตรี
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
bhawini.s@dcy.go.th , captain_5223@hotmail.com
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
nanta.w@dcy.go.th
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
tongchai.m@dcy.go.th
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
nichapatch.sk@gmail.com
นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
sirirat.k@dcy.go.th
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)
1  นางสาวสุภี รอดพลอย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  supee.r@dcy.go.th
2  นางสาวกัญภัสสร์ ขวัญมุข  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  kanyaphat.k@dcy.go.th
3  นางสาวมณฑิรา สิงห์คำ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
4  นางสาวสวรส บัวผัน  ช่วยปฎิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ  sawaros.b@dcy.go.th
5  นางสาวสุรีย์พร มธุรส  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
6  นายสุริยะศักดิ์ คำเปลว  ช่วยปฏิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ  
 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
1  นายตฤณ ศรีวงศ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  trin.s@dcy.go.th
2  นางสาวภัทรพร คงวิจิตต์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  pattaraporn.y@dcy.go.th
3  นางสาวอัญภัทร  แย้มกระจ่าง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  anyapat.y@dcy.go.th
4  นายจิณณะ เพียรพิทักษ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  chinna.p@dcy.go.th
5  นางสาวรุจิรา บัวผัน  นักจัดการงานทั่วไป  rujira.b@dcy.go.th
6  นางสาวรัตน์สุดา รัตนคุปต์  นักพัฒนาสังคม  ratsuda.r@dcy.go.th
7  นางสาวปาริฉัตร หินเมืองเก่า  ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ  parichut.h@dcy.go.th
8  นายชานนท์ ลามคำ  ช่วยปฎิบัติงานโครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน:งานคณะกรรมการระดับชาติ  chanon.l@dcy.go.th
9  นางสาวขวัญเรือน ลีโคกกลาง  ช่วยปฎิบัติงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และประเมินผลการดำเนินการด้านเด็กและเยาวชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการปฎิบัติงาน  
10  นายพีรวัฒน์ คงเป็นไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
11  นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  phakhuan@dcy.go.th
12  นางสาวศศิธร ปัดทุม  ช่วยปฎิบัติงานโครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
13  นางสาวสุธีรา แตงบาง  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
1  นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chayatada.p@dcy.go.th
2  นายอิทธิ์ ศิริวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ith.s@dcy.go.th
3  นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  tanisa.s@dcy.go.th
4  นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสดิ์  เจ้าพนักงานธุรการ  jaruwan.y@dcy.go.th
5  นางสาวแพรวพรรณ วิใจคำ  ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายฯ  
6  นายอนุชิต ธนะวดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
7  นางสาวบรรณพร อาดำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
8  นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
9  นางสาวสพรรณชนก ชูใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
10  นางสาวธัญรดา เลิศสุพรรณกุล  พนักงานจ้างเหมา  tanrada.lo@dcy.go.th
 กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  darunee.p@dcy.go.th
2  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ranoo.b@dcy.go.th
3  นายนิรุตต์ รุ่งแจ้ง  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  nirut.r@dcy.go.th
4  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  prarut.c@dcy.go.th
5  นายกอบชัย ตงลิ้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  kobchai.t@dcy.go.th
6  นายณัฐนนท์ ช่วงโชติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  nattanon.c@dcy.go.th
7  นางสาวบงกช อุไรสวัสดิ์  ช่วยปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
8  นายเกียรติคุณ อุดมอมรรัตน์  ช่วยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ  kiadtikhun.u@dcy.go.th
9  นางสาวณัฐกานต์ เบญพิพัฒน์พงศ์  ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลและสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน  
10  นางสาวพณิดา พรหมใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
11  นางสาวสุรีมาตร แสงวนิชย์  ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี  Surimart.s@dcy.go.th
 กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
1  นางสาวอภิญญา มากแสง  นักพัฒนาสังคม  apinya.m@dcy.go.th
2  นางสาวกมลชนก แซ่เล้า  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kamonchanok.s@dcy.go.th
3  นายณภัทร สุวรรณพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
4  นางสาวณัฐธิดา วิไลสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
5  นางสาวภูษิดา กาญจนวงศ์วุฒิ  ช่วยปฎิบัติงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และประเมินผลการดำเนินการด้านเด็กและเยาวชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการปฎิบัติงาน  
 กลุ่มงานเลขานุการ กดยช.