ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
somkid.so@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
sirathip.p@dcy.go.th
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กยผ.)
1  นางสาวสุภี รอดพลอย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  supee.r@dcy.go.th
2  นางสาวกัญภัสสร์ ขวัญมุข  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  kanyaphat.k@dcy.go.th
3  นางสาวเรณุกา รักเมือง  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
4  นายอนันต์วัฒน์ อาการักษ์  พนักงานธุรการ ส 4  
5  นางสาวมณฑิรา สิงห์คำ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
6  นางสาวสวรส บัวผัน  ช่วยปฎิบัติงานด้านสารบรรณและธุรการ  sawaros.b@dcy.go.th
 กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
1  นายตฤณ ศรีวงศ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  trin.s@dcy.go.th
2  นายจิณณะ เพียรพิทักษ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  chinna.p@dcy.go.th
3  นางสาวรุจิรา บัวผัน  นักจัดการงานทั่วไป  rujira.b@dcy.go.th
4  นางสาวรัตน์สุดา รัตนคุปต์  นักพัฒนาสังคม  ratsuda.r@dcy.go.th
5  นางสาวปาริฉัตร หินเมืองเก่า  ช่วยปฎิบัติงานโครงการฯ  parichut.h@dcy.go.th
6  นายชานนท์ ลามคำ  ช่วยปฎิบัติงานโครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน:งานคณะกรรมการระดับชาติ  chanon.l@dcy.go.th
7  นายพีรวัฒน์ คงเป็นไทย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
8  นางสาวภาขวัญ ศรีสาธร  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  phakhuan@dcy.go.th
9  นางสาวศศิธร ปัดทุม  ช่วยปฎิบัติงานโครงการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
 กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
1  นางสาวชาญธาดา ประภาสถิต  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chayatada.p@dcy.go.th
2  นายอิทธิ์ ศิริวัฒน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ith.s@dcy.go.th
3  นางสาววรลักษณ์ ป้องศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  woraluck.p@dcy.go.th
4  นางสาวรุ่งทิวา ตาสา  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  rungtiwa.t@dcy.go.th
5  นางสาวสว่างวรรณ บัวพึ่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  sawangwan.b@dcy.go.th
6  นางสาวธนิศา สุวรรณสินธุ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  tanisa.s@dcy.go.th
7  นางสาวจารุวรรณ เย็นสวัสดิ์  เจ้าพนักงานธุรการ  jaruwan.y@dcy.go.th
8  นายวิศิษฐ์ เหลืองสุรีย์  พี่เลี้ยง  wisit.l@dcy.go.th
9  นางสาวแพรวพรรณ วิใจคำ  ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายฯ  
10  นางสาวบรรณพร อาคำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
11  นายณัฐธนัตถ์ โปสรักขกะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
12  นายพิสุทธิ์ พัฒนะกิจจากร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
13  นางสาวธัญรดา เลิศสุพรรณกุล  พนักงานจ้างเหมา  tanrada.lo@dcy.go.th
 กลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี
1  นางสาวดรุณี พจนานุกูลกิจ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  darunee.p@dcy.go.th
2  นางเรณู บุญวัฒน์พุฒิ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ranoo.b@dcy.go.th
3  นายนิรุตต์ รุ่งแจ้ง  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  nirut.r@dcy.go.th
4  นายพระรุทร จุลกะทัพพะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  prarut.c@dcy.go.th
5  นายกอบชัย ตงลิ้ม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  kobchai.t@dcy.go.th
6  นายณัฐนนท์ ช่วงโชติ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  nattanon.c@dcy.go.th
7  นายเอกพจน์ ลีลารุจิ  ช่วยปฏิบัติงานจัดทำข้อมูลในห้องวอร์รูม  eakkapoch.l@dcy.go.th
8  นางสาวเขมนิจ เกตุบุตร  ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  khemmanit.k@dcy.go.th
9  นายเกียรติคุณ อุดมอมรรัตน์  ช่วยปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้านประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ  kiadtikhun.u@dcy.go.th
10  นางสาวสุรีมาตร แสงวนิชย์  ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี  Surimart.s@dcy.go.th
11  นางสาวยุภาภรณ์ เจาะขาว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 กลุ่มวิจัยและประเมินผล
1  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและประเมินผล  aphichet@dcy.go.th
2  นางสาวภัทรพร คงวิจิตต์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  pattaraporn.y@dcy.go.th
3  นางสาวอัญภัทร  แย้มกระจ่าง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  anyapat.y@dcy.go.th
4  นายชนะพล แสงชา  ช่วยปฎิบัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  chanapon.s@dcy.go.th
5  นางสาวขวัญเรือน ลีโคกกลาง  ช่วยปฎิบัติงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และประเมินผลการดำเนินการด้านเด็กและเยาวชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการปฎิบัติงาน  
6  นายณภัทร สุวรรณพฤกษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
7  นายสุรัติ เอี่ยมประดิษฐ์  ช่วยปฎิบัติโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ในองค์กร  surak.e@dcy.go.th
 กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
1  นางสาวอมรรัตน์ ศรีฉ่ำ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  amornrat.s@dcy.go.th
2  นางสาวกฤษณ์วรรณ วรมิศร์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  krisavarna.v@dcy.go.th
3  นางสาวอภิญญา มากแสง  นักพัฒนาสังคม  apinya.m@dcy.go.th
4  นางสาวกมลชนก แซ่เล้า  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kamonchanok.s@dcy.go.th
5  นางสาวณัฐธิดา วิไลสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
6  Ms.PARK YOUN OK  ผู้เชี่ยวชาญภายใต้แผนงาน World Friends Korea (WFK) Advisors Program  heidiparko8@hanmail.net
7  นางสาวพรชนิตว์ ศิริพันธ์  ช่วยปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ  
 กลุ่มงานเลขานุการ กดยช.