ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
somkid.so@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
sirathip.p@dcy.go.th
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธเธญเธ‡เธ„เธธเน‰เธกเธ„เธฃเธญเธ‡เน€เธ”เน‡เธเนเธฅเธฐเน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
1  นางศรีสุรีย์ อุ่นพิมพ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
2  นางสาวธิดารัตน์ เชื้อเกตุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  tidarat.c@dcy.go.th
3  นางสาวปาริชาติ ควรรับส่วน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  parichart.k@dcy.go.th
4  นางสาวพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  phatharuethai.p@dcy.go.th
5  นางสาวภัคมณฑน์ แตงน้อย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  wanasanan.t@dcy.go.th
6  นางสาวอทิตา โกมลนฤชัย  นักพัฒนาสังคม  
7  นางสาวอภิญญา นาสมนึก  เจ้าหน้าที่ธุรการ  apinya.n@dcy.go.th
8  นายภาณุวัฒน์ ดีเลิศ  เจ้าพนักงานธุรการ  
 กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
1  นางสาวณัฏฐา เทียนทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  nattha@dcy.go.th
2  นางสาวธฤตา วงศ์สารัตน์  นักพัฒนาสังคม  tarueta.w@dcy.go.th
3  นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์  นักสังคมสงเคราะห์  
4  นางสาวปราณิศา สุวรรณราช  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  pranisa.s@dcy.go.th
5  นางสาวปิยนาถ ละอองทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  piyanart.l@dcy.go.th
6  นางสาววิมลรัตน์ พรหมรักษ์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
7  นางเธียรทอง ประสานพานิช  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  thientong.p@dcy.go.th
 กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
1  นางนันทา ไวคกุล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  nanta.w@dcy.go.th
2  นางสาวกฤติยาภรณ์ ประสานสุข  เจ้าหน้าที่โครงการ  
3  นางสาวขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ์  นักพัฒนาสังคม  khwanphitcha.s@dcy.go.th
4  นางสาวปัณณทัต เทพณรงค์  นักจิตวิทยา  
5  นางสาววลีสุดา ปานชื่น  นักพัฒนาสังคม  waleesuda.p@dcy.go.th
6  นางอวยพร โรจน์นิติพันธ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  ouyporn.r@dcy.go.th
7  นายจตุพงค์ อินทรรุจิกุล  เจ้าหน้าที่โครงการฯ  
8  นายจตุพร ประกอบกิจ  เจ้าหน้าที่โครงการฯ  
9  นายปิยศาสตร์ กัลยา  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  piyasart.k@dcy.go.th
10  นายพีรพงษ์ ใจหาญ  นักพัฒนาสังคม  peerapong.j@dcy.go.th
11  นายภมรพัฒน์ วงค์ศรี  นักพัฒนาสังคม  
12  นายวัชรินทร์ เรียมไทสง  เจ้าหน้าที่โครงการฯเครือข่ายคุ้มครองเด็ก  
13  นายอรรถพล พุ่มพวง  เจ้าหน้าที่โครงการฯความรุนแรง  
14  นายโอภาส ภูครองนาค  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  opas.po@dcy.go.th
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
1  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น  นักสังคมสงเคราะห์  
2  นางสาวจริยา ทอดอาจ  นักพัฒนาสังคม  jariya.t@dcy.go.th
3  นางสาวชโลธร สายทัด  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  chalotorn.s@dcy.go.th
4  นางสาวธัญธิตา พุ่มอิ่ม  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  thanthita.p@dcy.go.th
5  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์  นักพัฒนาสังคม  punyanuch.pu@dcy.go.th
6  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  rutchadaporn.s@dcy.go.th
7  นายรุ่งโรจน์ วงศ์ใย  นักวิชาการพัฒนาสังคม  rungroj.w@dcy.go.th
 กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
1  นางวัฒนา มังคะดานะรา  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  wattana.m@dcy.go.th
2  นางสาวกนกพรรณ เวฬุวรางกูร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
3  นางสาวฐิตารีย์ สุยะลังกา  นักวิชาการเงินและบัญชี  
4  นางสาวฐิติพร วงค์กองแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  thitiporn.w@dcy.go.th
5  นางสาวปณิฏฐา แก้วมะโน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
6  นางสาวพรทิพย์ สว่างวารีสกุล  นักพัฒนาสังคม  pornthip.s@dcy.go.th
7  นางสาวลิลาวัลย์ จารุดิลกกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  lilawan.j@dcy.go.th
8  นางสาวศริณญา ทองภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  sarinysa.s@dcy.go.yh
9  นางสาวสกุณา เสาเกิด  ช่วยปฏิบัติงานด้ารการเงินและบัญชี  
10  นางสาวเบญจวรรณ จอมพลาพล  ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
11  นางสาวเพ็ญพรรณ คำพิชิต  นักวิชาการเงินและบัญชี  
12  นายจิรัฐ ปรีชาวุฒิคุณ  นักพัฒนาสังคม  jirat.pdcy.go.th
13  นายชวลิต ครุฑชา  นักพัฒนาสังคม  chavalit.k@dcy.go.th
14  นายธนกฤต อนรรฆมาศ  ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
15  นายภูชิต วิชชุอินทุตานนท์  นักพัฒนาสังคม  phuchit.w@dcy.go.th
16  นายภูริพัฒน์ ดำสง  นักพัฒนาสังคม  phuripat.d@dcy.go.th
17  นายสุเมธ แสงอาทิตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  sumate.s@dcy.go.th
18  นายอนุรักษ์ น้ำปี้  นิติกร  
19  นายอภิสิทธิ์ วงศ์ศิริ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  apisit.w@dcy.go.th
 กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางจุฑารัตน์ วัฒนานคร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  ่jutharat.w@dcy.go.th
2  นางพัชรา เดชพุ่มไสว  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  parchara.d@dcy.go.th
3  นางสาวฉัตรฑริกา สุดแดน  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
4  นางสาวนุชวรา เพ็ชรกาล  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
5  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา  นักพัฒนาสังคม  lapatrada.n@dcy.go.th
6  นางสาวสายน้ำผึ้ง หอมกลิ่น  นักพัฒนาสังคม  sainampueng.h@dcygo.th
7  นางสาวสุภัครัฐ กล้ำทอง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  supukrat.k@dcy.go.th
8  นายคเชนทร์ สังข์เพชร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kachansungpet@gmail.com
9  นายพงษ์พิชญ์ พรพนัสศรี  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
10  นายภูทัด ชาตรีนันท์  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ