นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
urai.l@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
orapin.s@dcy.go.th
นางภาวินี สุมลตรี
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
bhawini.s@dcy.go.th , captain_5223@hotmail.com
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
nanta.w@dcy.go.th
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
tongchai.m@dcy.go.th
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
nichapatch.sk@gmail.com
นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
sirirat.k@dcy.go.th
เธเธญเธ‡เธ„เธธเน‰เธกเธ„เธฃเธญเธ‡เน€เธ”เน‡เธเนเธฅเธฐเน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
1  นางอวยพร โรจน์นิติพันธ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  ouyporn.r@dcy.go.th
2  นางสาวปาริชาติ ควรรับส่วน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  parichart.k@dcy.go.th
3  นางสาวธิดารัตน์ เชื้อเกตุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  tidarat.c@dcy.go.th
4  นางสาวอภิญญา นาสมนึก  เจ้าหน้าที่ธุรการ  apinya.n@dcy.go.th
5  นางสาวอทิตา โกมลนฤชัย  นักพัฒนาสังคม  
6  นางสาวนฤมล สมุทรวงศ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
7  นางสาวณัฏฐา เทียนทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  nattha@dcy.go.th
8  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธ์ใจ  เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน  
9  นางสาววาสนา นนทะพา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
 กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
1  นางเธียรทอง ประสานพานิช  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  thientong.p@dcy.go.th
2  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kantasorn.m@dcy.go.th
3  นางสาวกฤษณ์วรรณ วรมิศร์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  krisavarna.v@dcy.go.th
4  นางสาวชนาภา สุภชาติ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
5  นางสาวจิรปรียา คงกุล  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  ่jirapreya.k@dcy.go.th
6  นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์  นักสังคมสงเคราะห์  
7  นางสาวปิยนาถ ละอองทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  piyanart.l@dcy.go.th
8  นายภูมิพัฒน์ เกียรติจักรวาล  นักพัฒนาสังคม  
9  นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์  จ้างเหมา  
10  นางสาวสุวิมาลย์ สุคันธมาลย์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
 กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
1  นางดารารัตน์ สุเทศ  ผู้อำนวยการกลุ่ม  dararat.s@dcy.go.th
2  นายโอภาส ภูครองนาค  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  opas.po@dcy.go.th
3  นายอรรถพล พุ่มพวง  เจ้าหน้าที่โครงการฯความรุนแรง  
4  นายจตุพงค์ อินทรรุจิกุล  เจ้าหน้าที่โครงการฯ  
5  นายจตุพร ประกอบกิจ  เจ้าหน้าที่โครงการฯ  
6  นางสาวกฤติยาภรณ์ ประสานสุข  เจ้าหน้าที่โครงการ  
7  นายภมรพัฒน์ วงค์ศรี  นักพัฒนาสังคม  
8  นายพีรพงษ์ ใจหาญ  นักพัฒนาสังคม  peerapong.j@dcy.go.th
9  นายปิยศาสตร์ กัลยา  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  piyasart.k@dcy.go.th
10  นายสุจริต กันชุม  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
11  นายวัชรินทร์ เรียมไทสง  เจ้าหน้าที่โครงการฯเครือข่ายคุ้มครองเด็ก  
12  นางสาววลีสุดา ปานชื่น  นักพัฒนาสังคม  waleesuda.p@dcy.go.th
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
1  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  rutchadaporn.s@dcy.go.th
2  นายรุ่งโรจน์ วงศ์ใย  นักวิชาการพัฒนาสังคม  rungroj.w@dcy.go.th
3  นางสาวชโลธร สายทัด  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  chalotorn.s@dcy.go.th
4  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น  นักสังคมสงเคราะห์  
5  นางสาวกชกร แย้มชมภู  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  
6  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์  นักพัฒนาสังคม  punyanuch.pu@dcy.go.th
 กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
1  นางสาวพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  phatharuethai.p@dcy.go.th
2  นางจุฑารัตน์ วัฒนานคร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  ่jutharat.w@dcy.go.th
3  นางสาวปณิฏฐา แก้วมะโน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
4  นายอนุรักษ์ น้ำปี้  นิติกร  
5  นายอภิสิทธิ์ วงศ์ศิริ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  apisit.w@dcy.go.th
6  นางสาวเบญจวรรณ จอมพลาพล  นักพัฒนาสังคม  
7  นางสาวชญาภา อินอยู่  นักวิชาการเงินและบัญชี  
8  นายจิรัฐ ปรีชาวุฒิคุณ  นักพัฒนาสังคม  jirat.pdcy.go.th
9  นางสาวกนิษฐนาพร จินดาศิริโรจน์  นักพัฒนาสังคม  
10  นางสาวกนกพรรณ เวฬุวรางกูร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
11  นางสาวนันท์นภัส ศรีลิขิต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
12  นางสาวนุชวรา เพ็ชรกาล  นักพัฒนาสังคม  
13  นางสาวพัชรียา คางคำ  นักพัฒนาสังคม  
14  นางสาวเพ็ญพรรณ คำพิชิต  นักวิชาการเงินและบัญชี  
15  นายภูริพัฒน์ ดำสง  นักพัฒนาสังคม  phuripat.d@dcy.go.th
16  นางสาวสกุณา เสาเกิด  ช่วยปฏิบัติงานด้ารการเงินและบัญชี  
17  นางสาวศริณญา ทองภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  sarinysa.s@dcy.go.yh
18  นายสุเมธ แสงอาทิตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  sumate.s@dcy.go.th
19  นายธนกฤต อนรรฆมาศ  ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
20  นางสาวฐิตารีย์ สุยะลังกา  นักวิชาการเงินและบัญชี  
 กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางวัฒนา มังคะดานะรา  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  wattana.m@dcy.go.th
2  นางสาวสุภัครัฐ กล้ำทอง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  supukrat.k@dcy.go.th
3  นางสาวฉัตรฑริกา สุดแดน  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
4  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา  นักพัฒนาสังคม  lapatrada.n@dcy.go.th
5  นางสาวปัณณทัต เทพณรงค์  นักจิตวิทยา  
6  นายภูทัด ชาตรีนันท์  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
7  นายพงษ์พิชญ์ พรพนัสศรี  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
8  นางสาวสายน้ำผึ้ง หอมกลิ่น  นักพัฒนาสังคม  sainampueng.h@dcygo.th
9  นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  
10  นางสาวธัญธิตา พุ่มอิ่ม  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  thanthita.p@dcy.go.th
 ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
1  นางสาวประพิมพ์พรรณ สุวรรณกูฏ  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ  prapimpun@hotmail.com
2  นางสาวปฐมาภรณ์ โห่อวยชัย  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  patamaporn.h@dcy.go.th
3  นางสาวพรรณทิพย์ ทองหลิม  นักประชาสัมพันธ์  phunthip.t@dcy.go.th
4  นางสาวจริยา ทอดอาจ  นักพัฒนาสังคม  jariya.t@dcy.go.th
5  นางสาววิลาสินี ท่าข้าม  พนักงานจ้างเหมา  wilasinee.t@dcy.go.th