นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
---อยู่ระหว่างสรรหา ---
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
----- อยู่ระหว่างการสรรหา ----- 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธเธญเธ‡เธ„เธธเน‰เธกเธ„เธฃเธญเธ‡เน€เธ”เน‡เธเนเธฅเธฐเน€เธขเธฒเธงเธŠเธ™
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(กคค.)
1  นางสาวพัทธ์หฤทัย ภาคภูมิ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  phatharuethai.p@dcy.go.th
2  นางสาวปาริชาติ ควรรับส่วน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  parichart.k@dcy.go.th
3  นางสาวขวัญพิชชา ศรีสุวรรณ์  นักพัฒนาสังคม  khwanphitcha.s@dcy.go.th
4  นางสาวธิดารัตน์ เชื้อเกตุ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  tidarat.c@dcy.go.th
5  นางสาวอภิญญา นาสมนึก  เจ้าหน้าที่ธุรการ  apinya.n@dcy.go.th
6  นางสาวอทิตา โกมลนฤชัย  นักพัฒนาสังคม  
7  นางสาวณัฏฐา เทียนทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  nattha@dcy.go.th
8  นางสาวระพีพรรณ พรหมพันธ์ใจ  เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน  
9  นางสาววาสนา นนทะพา  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
 กลุ่มการพัฒนาระบบคุ้มครอง
1  นางเธียรทอง ประสานพานิช  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  thientong.p@dcy.go.th
2  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kantasorn.m@dcy.go.th
3  นางสาวกฤษณ์วรรณ วรมิศร์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  krisavarna.v@dcy.go.th
4  นางสาวจิรปรียา คงกุล  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  ่jirapreya.k@dcy.go.th
5  นางสาวนริศราวัลถ์ แก้วนพรัตน์  นักสังคมสงเคราะห์  
6  นางสาวปิยนาถ ละอองทอง  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  piyanart.l@dcy.go.th
7  นายภูมิพัฒน์ เกียรติจักรวาล  นักพัฒนาสังคม  
8  นางสาวสุภาวดี อภิวงษ์  จ้างเหมา  
 กลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
1  นางนันทา ไวคกุล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  nanta.w@dcy.go.th
2  นางอวยพร โรจน์นิติพันธ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  ouyporn.r@dcy.go.th
3  นายโอภาส ภูครองนาค  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  opas.po@dcy.go.th
4  นายอรรถพล พุ่มพวง  เจ้าหน้าที่โครงการฯความรุนแรง  
5  นายจตุพงค์ อินทรรุจิกุล  เจ้าหน้าที่โครงการฯ  
6  นายจตุพร ประกอบกิจ  เจ้าหน้าที่โครงการฯ  
7  นางสาวกฤติยาภรณ์ ประสานสุข  เจ้าหน้าที่โครงการ  
8  นายภมรพัฒน์ วงค์ศรี  นักพัฒนาสังคม  
9  นายพีรพงษ์ ใจหาญ  นักพัฒนาสังคม  peerapong.j@dcy.go.th
10  นายปิยศาสตร์ กัลยา  เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ  piyasart.k@dcy.go.th
11  นายสุจริต กันชุม  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
12  นายวัชรินทร์ เรียมไทสง  เจ้าหน้าที่โครงการฯเครือข่ายคุ้มครองเด็ก  
13  นางสาววลีสุดา ปานชื่น  นักพัฒนาสังคม  waleesuda.p@dcy.go.th
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
1  นางสาวรัชดาภรณ์ สงฆ์สุวรรณ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  rutchadaporn.s@dcy.go.th
2  นายรุ่งโรจน์ วงศ์ใย  นักวิชาการพัฒนาสังคม  rungroj.w@dcy.go.th
3  นางสาวชโลธร สายทัด  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  chalotorn.s@dcy.go.th
4  นางสาวกายทิพย์ เจริญรื่น  นักสังคมสงเคราะห์  
5  นางสาวจริยา ทอดอาจ  นักพัฒนาสังคม  jariya.t@dcy.go.th
6  นางสาวกชกร แย้มชมภู  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  
7  นางสาวปุณยนุช พึ่งวงศ์  นักพัฒนาสังคม  punyanuch.pu@dcy.go.th
 กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก
1  นางวัฒนา มังคะดานะรา  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  wattana.m@dcy.go.th
2  นายอนุรักษ์ น้ำปี้  นิติกร  
3  นายอภิสิทธิ์ วงศ์ศิริ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  apisit.w@dcy.go.th
4  นางสาวชญาภา อินอยู่  นักวิชาการเงินและบัญชี  
5  นายจิรัฐ ปรีชาวุฒิคุณ  นักพัฒนาสังคม  jirat.pdcy.go.th
6  นางจุฑารัตน์ วัฒนานคร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  ่jutharat.w@dcy.go.th
7  นางสาวกนกพรรณ เวฬุวรางกูร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
8  นางสาวลิลาวัลย์ จารุดิลกกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  lilawan.j@dcy.go.th
9  นางสาวนุชวรา เพ็ชรกาล  นักพัฒนาสังคม  
10  นางสาวปณิฏฐา แก้วมะโน  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
11  นางสาวพัชรียา คางคำ  นักพัฒนาสังคม  
12  นางสาวเพ็ญพรรณ คำพิชิต  นักวิชาการเงินและบัญชี  
13  นายภูชิต วิชชุอินทุตานนท์  นักพัฒนาสังคม  phuchit.w@dcy.go.th
14  นายภูริพัฒน์ ดำสง  นักพัฒนาสังคม  phuripat.d@dcy.go.th
15  นางสาวสกุณา เสาเกิด  ช่วยปฏิบัติงานด้ารการเงินและบัญชี  
16  นางสาวศริณญา ทองภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  sarinysa.s@dcy.go.yh
17  นายสุเมธ แสงอาทิตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  sumate.s@dcy.go.th
18  นายธนกฤต อนรรฆมาศ  ช่วยปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  
19  นางสาวฐิตารีย์ สุยะลังกา  นักวิชาการเงินและบัญชี  
 กลุ่มประสานงานบ้านพักเด็กและครอบครัว
1  นางสาวพาณี จันทร์ปรุงตน  ผู้อำนวยการกลุ่ม  panee.c@dcy.go.th
2  นางสาวสุภัครัฐ กล้ำทอง  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  supukrat.k@dcy.go.th
3  นางสาวฉัตรฑริกา สุดแดน  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
4  นางสาวลภัสรดา นุ่นเหวา  นักพัฒนาสังคม  lapatrada.n@dcy.go.th
5  นางสาวนุชวรา เพ็ชรกาล  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
6  นางสาวปัณณทัต เทพณรงค์  นักจิตวิทยา  
7  นายภูทัด ชาตรีนันท์  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
8  นายพงษ์พิชญ์ พรพนัสศรี  ช่วยปฏิบัติงานโครงการงานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ  
9  นางสาวสายน้ำผึ้ง หอมกลิ่น  นักพัฒนาสังคม  sainampueng.h@dcygo.th
10  นางสาวสุลักษณา สุวคนธ์  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  
11  นางสาวสยามล แก้วเมืองน้อย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
12  นางสาวธัญธิตา พุ่มอิ่ม  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  thanthita.p@dcy.go.th