นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
---อยู่ระหว่างสรรหา ---
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
----- อยู่ระหว่างการสรรหา ----- 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธจเธนเธ™เธขเนŒเธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃเธฃเธฑเธšเน€เธ”เน‡เธเน€เธ›เน‡เธ™เธšเธธเธ•เธฃเธšเธธเธเธ˜เธฃเธฃเธก
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)
1  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  rutairath.s@dcy.go.th
2  นางสาวชลธิชา เชื้อผาสุข  ช่วยปฎิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน  
3  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
4  นางสาวกมลพร ลีลาวัลย์  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2  kamonporn.l@dcy.go.th
5  นางสาวเกตุวลี  เกิดนาค  นักพัฒนาสังคม  katwalee.k@dcy.go.th
6  นายก้องเกียรติ ศรีนนท์ประเสริฐ  ช่วยปฎิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
7  นางสาวณัฐธยาน์  ตังสุหน  นักพัฒนาสังคม  natthaya.t@dcy.go.th
8  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  prapaporn@dcy.go.th
9  นายฤทธิเกียรติ คงคานนท์  ช่วยปฎิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
10  นายสมประสงค์ เกิดนาค  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  somparsong.k@dcy.go.th
11  นายสุจิต  สุริโย  พนักงานขับรถยนต์  sujit.s@dcy.go.th
12  นางสาวสุพัตรา นวมทอง  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2  supattra.n@dcy.go.th
13  นายทนงศักดิ์ ป่ากว้าง  ช่วยปฎิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
14  นายธีรชัย เกิดประดิษฐ์  พนักงานขับรถยนต์  
15  นางสาวตรีรัตน์ เมฆสุข  พนักงานพิมพ์ ส 4  treerat.m@dcy.go.th
16  นางสาววราภรณ์ วิมานรัมย์  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  waraporn.w@dcy.go.th
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  sirirat.k@dcy.go.th
2  นางสาวจุฑารัตน์  เบ็งทอง  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  jutharat.b@dcy.go.th
3  นางสาวไอรดา มาตรรัศมี  ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ  
4  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาส อยู่คงศักดิ์  นิติกร  juthamas.y@dcy.go.th
5  นางสาวกาญจนา อยู่ทองคำ  ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ  
6  นางสาวสุชาดา คามจังหาร  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ  
7  นางสาวทัศนีย์ เทพรินทร์  ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ  
8  นางสาวฐมนณพรรณ พูลสวัสดิ์  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ  
 กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
1  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  sineerat.p@dcy.go.th
2  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  arisa.c@dcy.go.th
3  นางสาวชลธิชา อินใจ  นักสังคมสงเคราะห์  
4  นางจุฑารัตน์ เพิ่มน้ำทิพย์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  chutarat.p@dcy.go.th
5  นางสาวกษิรา โมรัตน์  นักสังคมสงเคราะห์  
6  นางสาวนาตาชา รักสงบ  นักสังคมสงเคราะห์  
7  นางสาวสุพรรณี เอมอ่อน  นักสังคมสงเคราะห์  
8  นางสาวฐาฏญาณี นิลเกตุ  นักสังคมสงเคราะห์  thatayanee.n@dcy.go.th
9  นางสาววนิดา เทียมฉิม  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
 กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์
1  นางสาวอัญชุลี สโรบล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  anchulee.s@dcy.go.th
2  นางสาวกนกภรณ์ เกิดบัว  นักจัดการงานทั่วไป  kanokpon.k@dcy.go.th
3  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
4  นางสาวปาลิตา ทองพุฒซา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  palitar.t@dcy.go.th
5  นางสาวสัตตบงกช รัตนคช  นักสังคมสงเคราะห์  
6  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ  ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  
 กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
1  นางสาวจินตนา วัชรากูล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chintana.w@dcy.go.th
2  นางสาวอัญชลี ด่านวิรุฬหวณิช  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  anchalee.d@dcy.go.th
3  นางสาวอัจฉราวรรณ บุณยรัตพันธุ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  acharawan.b@dcy.go.th
4  นางสาววัชรี แสงหิรัญ  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  wacharee.s@dcy.go.th
5  นางสาวกชพรรณ ตังสุหน  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1  kotchaphan.t@dcy.go.th
6  นางสาวจิราวรรณ วงษ์สวัสดิ์  นักพัฒนาสังคม  
7  นางสาวมินตรา สันติจิตร  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  
8  นางสาวนุสบา เที่ยงทัศน์  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  
9  นางสาวรัตติกาล ตุเทพ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  rattikan.t@dcy.go.th
 กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chanthip.v@dcy.go.th
2  นางสาวชิตศุภางค์  รังษีสมบัติศิริ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  chitsupang.r@dcy.go.th
3  นางสาวกิตติมา ไชยปัญญา  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มติดตามฯ  
4  นางสาวเพชรรัตน์ สุจีร์ภูรัชต์  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มติดตามฯ  
5  นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ