นางสุภัชชา สุทธิพล
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
supatcha.s@hotmail.com
supatcha.s@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นางสาวอุไร เล็กน้อย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
urai.l@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
orapin.s@dcy.go.th
นางภาวินี สุมลตรี
รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
bhawini.s@dcy.go.th , captain_5223@hotmail.com
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางนันทา ไวคกุล
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
nanta.w@dcy.go.th
นายธงชัย มูลพันธ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
tongchai.m@dcy.go.th
นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
nichapatch.sk@gmail.com
นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
sirirat.k@dcy.go.th
เธจเธนเธ™เธขเนŒเธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃเธฃเธฑเธšเน€เธ”เน‡เธเน€เธ›เน‡เธ™เธšเธธเธ•เธฃเธšเธธเธเธ˜เธฃเธฃเธก
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)
1  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  rutairath.s@dcy.go.th
2  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  arisa.c@dcy.go.th
3  นางสาวกมลพร ลีลาวัลย์  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2  kamonporn.l@dcy.go.th
4  นางสาวเกตุวลี  เกิดนาค  นักพัฒนาสังคม  katwalee.k@dcy.go.th
5  นางสาวณัฐธยาน์  ตังสุหน  นักพัฒนาสังคม  natthaya.t@dcy.go.th
6  นายพสิษฐ์ จรัสวิริยะกุล  ช่วยปฎิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม  
7  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  prapaporn@dcy.go.th
8  นายประสิทธิ์ บุญสวัสดิ์  พนักงานขับรถยนต์  prasit.b@dcy.go.th
9  นายสมประสงค์ เกิดนาค  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  somparsong.k@dcy.go.th
10  นายสุจิต  สุริโย  พนักงานขับรถยนต์  sujit.s@dcy.go.th
11  นางสาวตรีรัตน์ เมฆสุข  พนักงานพิมพ์ ส 4  treerat.m@dcy.go.th
12  นางสาววราภรณ์ วิมานรัมย์  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  waraporn.w@dcy.go.th
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวจุฑารัตน์  เบ็งทอง  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  jutharat.b@dcy.go.th
2  นางสาวเบ็ญจมาส วิไลพัฒน์  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
3  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาส อยู่คงศักดิ์  นิติกร  juthamas.y@dcy.go.th
4  นางสาวกาญจนา อยู่ทองคำ  ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ  
5  นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  nuanthip.a@dcy.go.th
6  นางสาวสุชาดา คามจังหาร  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ  
7  นางสาวสุพัตรา นวมทอง  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2  supattra.n@dcy.go.th
8  นางสาวฐมนณพรรณ พูลสวัสดิ์  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ  
 กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
1  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  sineerat.p@dcy.go.th
2  นายชาคริต วงศ์คำ  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  
3  นางจุฑารัตน์ เพิ่มน้ำทิพย์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  chutarat.p@dcy.go.th
4  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
5  นางสาวสุพรรณี เอมอ่อน  นักสังคมสงเคราะห์  
6  นางสาวฐาฏญาณี นิลเกตุ  นักสังคมสงเคราะห์  thatayanee.n@dcy.go.th
7  นางสาววนิดา เทียมฉิม  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
 กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์
1  นางสาวอัญชุลี สโรบล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  anchulee.s@dcy.go.th
2  นางสาวกนกภรณ์ เกิดบัว  นักจัดการงานทั่วไป  kanokpon.k@dcy.go.th
3  นายนโรตม์ เลี่ยมสกุล  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  
4  นางสาวปาลิตา ทองพุฒซา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  palitar.t@dcy.go.th
5  นางสาวสัตตบงกช รัตนคช  นักสังคมสงเคราะห์  
6  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ  ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  
 กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
1  นางสาวจินตนา วัชรากูล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chintana.w@dcy.go.th
2  นางสาวอัญชลี ด่านวิรุฬหวณิช  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  anchalee.d@dcy.go.th
3  นางสาววัชรี แสงหิรัญ  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  wacharee.s@dcy.go.th
4  นางสาวกชพรรณ ตังสุหน  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1  kotchaphan.t@dcy.go.th
5  นางสาวจิราวรรณ วงษ์สวัสดิ์  นักพัฒนาสังคม  
6  นางสาวมินตรา สันติจิตร  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  
7  นางสาวนุสบา เที่ยงทัศน์  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  
8  นางสาวพรพรหม ทัพกฤษณ์  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม  
9  นางสาวรัตติกาล ตุเทพ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  rattikan.t@dcy.go.th
 กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chanthip.v@dcy.go.th
2  นางสาวชิตศุภางค์  รังษีสมบัติศิริ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  chitsupang.r@dcy.go.th
3  นางสาวกัญญาณัฐ ปานแย้ม  ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม  
4  นายนภดล โสภณวรกิจ  ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม  
5  นางสาวเพชรรัตน์ สุจีร์ภูรัชต์  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มติดตามฯ  
6  นางสาวปิยฉัตร แก้วรื่น  ช่วยปฏิบัติงานด้านนักพัฒนาสังคม  
7  นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ