ดร.สมคิด สมศรี
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
somkid.so@dcy.go.th
นายอนุกูล ปีดแก้ว
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
anukul.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
teppawan.p@dcy.go.th
นายอาทิตย์ เผ่าจินดา
เลขานุการกรม
ahtit.p@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางสาวปราณีต คงอิ่ม
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
praneet.k@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
sirathip.p@dcy.go.th
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
เธจเธนเธ™เธขเนŒเธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃเธฃเธฑเธšเน€เธ”เน‡เธเน€เธ›เน‡เธ™เธšเธธเธ•เธฃเธšเธธเธเธ˜เธฃเธฃเธก
 ฝ่ายบริหารทั่วไป(ศบธ.)
1  นางฤทัยรัตน์ ศรีฉันทะมิตร  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  rutairath.s@dcy.go.th
2  นางสาวกมลพร ลีลาวัลย์  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2  kamonporn.l@dcy.go.th
3  นางสาวชลธิชา เชื้อผาสุข  ช่วยปฎิบัติงานด้านนโยบายและแผนงาน  
4  นางสาวณัฐธยาน์  ตังสุหน  นักพัฒนาสังคม  natthaya.t@dcy.go.th
5  นางสาวตรีรัตน์ เมฆสุข  พนักงานพิมพ์ ส.3  treerat.m@dcy.go.th
6  นางสาวประภาพร หม้อแก้ว  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน  prapaporn@dcy.go.th
7  นางสาววราภรณ์ วิมานรัมย์  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม  waraporn.w@dcy.go.th
8  นางสาวสุพัตรา นวมทอง  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น2  supattra.n@dcy.go.th
9  นางสาวเกตุวลี  เกิดนาค  นักพัฒนาสังคม  katwalee.k@dcy.go.th
10  นางสาวแก้วกานต์ เกื้อแก้ว  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  
11  นายก้องเกียรติ ศรีนนท์ประเสริฐ  ช่วยปฎิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
12  นายทนงศักดิ์ ป่ากว้าง  ช่วยปฎิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
13  นายธีรชัย เกิดประดิษฐ์  พนักงานขับรถยนต์  
14  นายประสิทธิ์ บุญสวัสดิ์  พนักงานขับรถยนต์  prasit.b@dcy.go.th
15  นายฤทธิเกียรติ คงคานนท์  ช่วยปฎิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป  
16  นายสมประสงค์ เกิดนาค  เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม  somparsong.k@dcy.go.th
17  นายสุจิต  สุริโย  พนักงานขับรถยนต์  sujit.s@dcy.go.th
 กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางศิริรัตน์ กาญจน์กำธร  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  sirirat.k@dcy.go.th
2  นางสาวกาญจนา อยู่ทองคำ  ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ  
3  นางสาวจุฑารัตน์  เบ็งทอง  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  jutharat.b@dcy.go.th
4  นางสาวฐมนณพรรณ พูลสวัสดิ์  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ  
5  นางสาวทัศนีย์ เทพรินทร์  ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ  
6  นางสาวสุชาดา คามจังหาร  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มเลขานุการ  
7  นางสาวไอรดา มาตรรัศมี  ช่วยปฎิบัติงานกลุ่มเลขานุการฯ  
8  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาส อยู่คงศักดิ์  นิติกร  juthamas.y@dcy.go.th
 กลุ่มการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมในประเทศ
1  นางจุฑารัตน์ เพิ่มน้ำทิพย์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  chutarat.p@dcy.go.th
2  นางสาวกระดังงา  แก้วตาทิพย์  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน  kradangnga.k@dcy.go.th
3  นางสาวกษิรา โมรัตน์  นักสังคมสงเคราะห์  
4  นางสาวชลธิชา อินใจ  นักสังคมสงเคราะห์  
5  นางสาวฐาฏญาณี นิลเกตุ  นักสังคมสงเคราะห์  thatayanee.n@dcy.go.th
6  นางสาวนาตาชา รักสงบ  นักสังคมสงเคราะห์  
7  นางสาววนิดา เทียมฉิม  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
8  นางสาวสินีรัตน์ พิมลวิรัชกุล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  sineerat.p@dcy.go.th
9  นางสาวสุพรรณี เอมอ่อน  นักสังคมสงเคราะห์  
10  นางสาวอาริสา จิตต์จำนงค์  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  arisa.c@dcy.go.th
 กลุ่มงานครอบครัวอุปถัมภ์
1  นางสาวกนกภรณ์ เกิดบัว  นักจัดการงานทั่วไป  kanokpon.k@dcy.go.th
2  นางสาวปาลิตา ทองพุฒซา  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  palitar.t@dcy.go.th
3  นางสาวสัตตบงกช รัตนคช  นักสังคมสงเคราะห์  
4  นางสาวสาวิตรี กิติลาภ  ช่วยปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์  
5  นางสาวอัญชุลี สโรบล  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการพิเศษ  anchulee.s@dcy.go.th
 กลุ่มสำนักงานกลางการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ
1  นางสาวกชพรรณ ตังสุหน  พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1  kotchaphan.t@dcy.go.th
2  นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  kantasorn.m@dcy.go.th
3  นางสาวจินตนา วัชรากูล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chintana.w@dcy.go.th
4  นางสาวจิราวรรณ วงษ์สวัสดิ์  นักพัฒนาสังคม  
5  นางสาวนุสบา เที่ยงทัศน์  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  
6  นางสาวมินตรา สันติจิตร  ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์  
7  นางสาวรัตติกาล ตุเทพ  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ  rattikan.t@dcy.go.th
8  นางสาววัชรี แสงหิรัญ  นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ  wacharee.s@dcy.go.th
9  นางสาวอัจฉราวรรณ บุณยรัตพันธุ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  acharawan.b@dcy.go.th
10  นางสาวอัญชลี ด่านวิรุฬหวณิช  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  anchalee.d@dcy.go.th
 กลุ่มการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
1  นางสาวกิตติมา ไชยปัญญา  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มติดตามฯ  
2  นางสาวจันทร์ทิพย์ วัฒนาสุขสกุล  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ  chanthip.v@dcy.go.th
3  นางสาวชิตศุภางค์  รังษีสมบัติศิริ  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  chitsupang.r@dcy.go.th
4  นางสาววาเลนไทน์ ศรสีทอง  นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  
5  นางสาวเพชรรัตน์ สุจีร์ภูรัชต์  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มติดตามฯ  
6  นายภูมิพัฒน์ เกียรติจักรวาล  ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มติดตามฯ