ผู้บริหาร
  ชื่อ ตำแหน่ง
นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นางสุภัชชา สุทธิพล รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
นายมานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน