ห้องประชุม
  เลขทะเบียน ชื่อห้อง
R006 ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ชั้น 11 Zone B
R008 ห้องประชุมย่อย ชั้น 11 Zone B
R009 ห้องประชุม ชั้น 15 Zone A
R010 ห้องประชุม ชั้น 15 Zone B
R011 ห้องประชุม ชั้น 16 Zone A
R012 ห้องประชุมชั้น 16 Zone B
R013 ห้องประชุม ชั้น 17 Zone A