ห้องประชุม
  เลขทะเบียน ชื่อห้อง
R006 ห้องดรุณวิถี (ห้องประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน 11B)
R008 ห้องรัตนเยาวชน (ห้องประชุมย่อย 11B)
R009 ห้องแสงตะวัน (15A)
R010 ห้องสายทิพย์ (15B)
R011 ห้องรวงผึ้ง (16A)
R012 ห้องระฆังทอง (16B)
R013 ห้องกรรณิการ์ (17A)
R014 ห้องราชพฤกษ์(17B)
R015 ห้องพุทธรักษา(17B)