ห้องประชุม
  เลขทะเบียน ชื่อห้อง
R001 ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น
R003 ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น
R004 หอประชุม ดย.
R005 ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น