>> การเงินการคลัง

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานคลัง
2. แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมและการประชุมราชการ
3. แนวปฏิบัติด้านการเงินการคลัง
4. ตัวอย่างการขออนุมัติค่าใช้จ่ายพร้อมยืมเงิน
<การงบประมาร>
<การเงินการคัง>
<สวัสดิการและค่าตอบแทน>
<การพัสดุ>
<หนังสือเวียนและแนวปฏิบัติ>
<อื่น ๆ>