>> สวัสดิการและค่าตอบแทน

1. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
>>- หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลฯ
2. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
>>- พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พศ. 2523
>>- พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พศ. 2532
>>- พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 3) พศ. 2533
>>- พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 4) พศ. 2534
>>- พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 5) พศ. 2548
>>- พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 6) พศ. 2550
>>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พศ. 2551
>>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสดสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 2) พศ. 2553
>>- ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการและค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาเอกชน
>>- แนวปฏิบัติการเบิกค่าการศึกษาบุตร กรณีเรียกเก็บค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
3. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
>>- สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
>>- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
>>- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
>>- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิก       จ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
>>- พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
>>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.       2549
>>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ       (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
>>- ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
>>- หลักเกณฑ์และวิธีการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ พ.ศ. 2551
>>- ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
>>- แจ้งเวียนแบบรายงานข้อมูลการขอรับค่าเช่าบ้าน
4. เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
>>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พศ.2550
>>- ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอก       เวลาราชการ พศ.2550
>>- การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนในการเข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี

<การงบประมาร>
<การเงินการคัง>
<สวัสดิการและค่าตอบแทน>
<การพัสดุ>
<หนังสือเวียนและแนวปฏิบัติ>
<อื่น ๆ>