>> หนังสือเวียน/แนวปฏิบัติ

1. มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย
2. สรุปข้อมูลด้านการเงิน การคลัง ที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติม

3. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
4. สรุปหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
5. แนวทางการจัดทำใบสำคัญคู่จ่ายของ สท.

6. มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556
7. กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทีมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๗

8. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุนเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
9. หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร

<การงบประมาร>
<การเงินการคัง>
<สวัสดิการและค่าตอบแทน>
<การพัสดุ>
<หนังสือเวียนและแนวปฏิบัติ>
<อื่น ๆ>