>> อื่น ๆ

1. ตรวจสอบภายใน
 - กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2559
 - แผนการตรวจสอบประจำปี 2559
 - แผนการตรวจสอบระยะยาว 2559 - 2563
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 2 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม2558)
- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2558
- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
- สรุปรายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558)
- MIND MAP การจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน
- คู่มือจัดวางระบบควบคุมภายใน และแผ่นพับควบคุมภายใน
- รายงานผลการดำเนินงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปี 2557
- ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- แผนการตรวจสอบประจำปี 2558
>>- แผนการตรวจสอบระยะยาว 2558-2561
>>- คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบภายใน
>>- จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน
>>- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2556
>>- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557
>>- กฎบัตรการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2557 (ฉบับปรับปรุง)
>>-
แผนการตรวจสอบประจำปี 2555
>>-
แผนการตรวจสอบประจำปี 2556
    - แผนการตรวจสอบประจำปี 2557
    - ประชาสัมพันธ์กระบวนการให้บริการคำปรึกษา แนะนำผ่านทางอิเล็กทรอนิส์
2. ควบคุมภายใน
>>-
ขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในฯ
3. ข้อมูลน่ารู้
>> - สรุประเบียบฯ ฉบับมือถือ
>> - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
>> - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
>> - เบี้ยประชุมกรรมการ
>>

<การงบประมาร>
<การเงินการคัง>
<สวัสดิการและค่าตอบแทน>
<การพัสดุ>
<หนังสือเวียนและแนวปฏิบัติ>
<อื่น ๆ>