กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

Welcome. กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สถิติ : เยี่ยมชมทั้งหมด : 56592 คน