กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา

นางสาวเสาวนีย์  ทองธรรมชาติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
saowanee.t@dcy.go.th
ที่อยู่ : 82 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
มือถือ : 0817385181
ที่ทำงาน : 073274488
โทรสาร : 073274488
 

กลับก่อนหน้า