กรมกิจการเด็กและเยาวชน
Department of Children and Youth

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

นางสาวอรุณี นะมะมุติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ฯ
arunee.n@dcy.go.th
ที่อยู่ : 63/3 หมู่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
มือถือ : 0819407143
ที่ทำงาน : 053121161
โทรสาร : 053121162
 

กลับก่อนหน้า