นายวิทัศน์ เตชะบุญ
อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
vitat.t@dcy.go.th
นายมานิตย์ มณีธรรม
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
Dr.lham@hotmail.com
manit.ma@dcy.go.th
นายสุทธิ จันทรวงษ์
รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
suthi.j@dcy.go.th
นายเจริญ อยู่คุ้มญาติ
เลขานุการกรม
charoen.y@dcy.go.th
นางสาวอรพินท์ ศักดิ์เอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
orapin.s@dcy.go.th
นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
sirathip.p@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
teppawanp@gmail.com
นางประพิมพ์ดาว ซาตาเกะ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
prapimdao.s@dcy.go.th
นางศิริธนาพร ภูริหิรัญพัชร์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเด็ก
siritanaporn.c@dcy.go.th
นางเทพวัลย์ ภรณวลัย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน
teppawanp@gmail.com