>> การพัสดุ

1. การปรับปรุงเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม
2. การจ้างเอกชนดำเนินงาน
3. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดำเนินงาน
4. การเบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

<การงบประมาร>
<การเงินการคัง>
<สวัสดิการและค่าตอบแทน>
<การพัสดุ>
<หนังสือเวียนและแนวปฏิบัติ>
<อื่น ๆ>