หน้าหลัก
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ดย.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เอกสารที่น่าสนใจ
ข้าราชการดีเด่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
เรื่องร้องเรียน
เว็บบอร์ด
 
   
ข้าราชการดีเด่น ข้าราชการดีเด่น
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2558
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2557
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2556
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2555
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2554
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2553
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2552
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2551
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2550
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2549
  ข้อย่อย ข้าราชการดีเด่นประจำปี 2548
   
   
   
   
   
   
   
   
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท. เบอร์โทรศัพท์ 0 2651 7741 โทรสาร 0 2651 7741
Copyright@2011 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์