หน้าหลัก
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ดย.
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เอกสารที่น่าสนใจ
ข้าราชการดีเด่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
เรื่องร้องเรียน
เว็บบอร์ด
 
     
ภาพเอกสารที่น่าสนใจ เอกสารที่น่าสนใจ
  เอกสารเผยแพร่ ประกาศ ดย. เรื่องข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ ประกาศ ดย. เรื่องนโยบายด้านความโปร่งใส เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ แผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตฯ ดย. ปี 2559 เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ ภาพการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ดย. เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ ภาพตอบแบบสอบถาม ITAวันที่ 19 เม.ย. 25859 เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ครั้งที่ 1 เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานด้านคุณธรรมและมาตรฐานความโปร่งใส ดย. เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ ปกความรู้ ความเข้าใจ เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ คำนำ สารบรรณ บรรณานุกรม Conflict Of Interests เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ ผลประโยชน์ทับซ้อน ดย. เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ รายงานการประชุม คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สท. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เอกสารมาใหม่
  เอกสารเผยแพร่ สรุปการสัมมนา เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
  เอกสารเผยแพร่ แจ้งเวียน รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
  พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
  คำถวายสัตย์ปฏิญาณการปฏิบัติตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
  ภาพข้อย่อย กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
  ภาพข้อย่อย กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
  ภาพข้อย่อย สรุปสาระสำคัญอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (UNCAC) ฉบับผู้บริหาร (ดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการ สท.)
  ภาพข้อย่อย กฎ ก.พ. ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2548) ว่าด้วยการสั่งพักราชการและสั่งการให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  ภาพข้อย่อย รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแปลี่ยนแปลงวาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ ไปสู่การปฏิบัติ"
   
   
   
   
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สท. เบอร์โทรศัพท์ 0 2651 7741 โทรสาร 0 2651 7741
Copyright@2011 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์