ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และโครงร่างการเสนอผลงานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก