ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

ค้นหา :

ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) นางสาวกัญตสร เมธาสกุลวงศ์ (15/08/2565 )
แบบบันทึกผลการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (05/08/2565 )
พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า จากเดิม "นายธนวัฒน์ นุมัติ" เปลี่ยนเป็น "ว่าที่ ร.ต. ธนวัฒน์ นุมัติ" (05/08/2565 )
ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมินในระดับดีเด่น/ดีมาก และคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เลื่อน 1 เมษายน 2565) (04/08/2565 )
แจ้งการเปลี่ยนชื่อตัวของข้าราชการ จากเดิม "นางดารารัตน์ สุเทศ" เป็น " นางธนภร สุเทศ" (03/08/2565 )
แจ้งการเปลี่ยนคำนำหน้านามและชื่อสกุลของข้าราชการ จากเดิม "นางดุษฎี นามวิเศษ" เป็น "นางสาวดุษฎี ทองขาว" (02/08/2565 )
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ส่วนภูมิภาค) (27/07/2565 )
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 534/2565 ลว.25 ก.ค. 2565 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นางสาวกัญญพัชร์ วิจิตรธรรมรส ... ฯ) และคำสั่งที่ 535/2565 ลว.25 ก.ค. 2565 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางภัคมณฑน์ วงษ์คัมภิรานนท์) (26/07/2565 )
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้เด็ก ครั้งที่ 9/2565 ( 27/09/2565 )
การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่วนกลาง ครั้งที่ 9/2565 ( 15/09/2565 )
การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 19/2565 ( 21/09/2565 )
การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 18/2565 ( 07/09/2565 )
ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (RF21)(พศ.) ( 27/08/2565 )
การประชุมหารือร่วมกับบ้านพักเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 จังหวัด เรื่องแนวทางการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 (พศ.) ( 18/08/2565 )
ประชุมคณะอนุกรรมการประสานและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2565 ( 22/08/2565 )
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามช่วงวัยสู่การปฏิบัติ ( 27/08/2565 )
12712 แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ประจำปี 2565 (3)(09/08/2565 09:30:28)
12616 ขอส่งสรุปวันลาประจำเดือนมิถุนายน 2565(บพด.ฉช.) (0)(01/07/2565 11:55:51)
12556 ส่งสรุปวันลาข้าราชการลุกจ้างประจำ พนักงานราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล (0)(06/06/2565 15:47:15)
12555 สรุปวันข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (0)(06/06/2565 13:56:10)
12520 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ปี ๒๕๖๕ (0)(24/05/2565 16:42:14)
12488 สำนัก/กอง/กลุ่ม/ฝ่าย (0)(09/05/2565 11:20:34)
12407 ผลเบิกจ่ายงบฯ ปี 65 ณ วันที่ 31 มี.ค. 65 (0)(08/04/2565 09:20:48)
12406 สรุปวันลาขอองข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565 บพด.อุตรดิตถ์ (0)(07/04/2565 17:44:34)