ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

ค้นหา :

เอกสารประกอบการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (11/01/2565 )
คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (06/01/2565 )
ขอแจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (30/12/2564 )
แบบฟอร์มเพื่อประกอบดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 (ส่วนภูมิภาค) (27/12/2564 )
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 905/2564 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายสุพล ...ฯ) (24/12/2564 )
พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุล จากเดิม "นางสาวราตรี อวดร่าง" เปลี่ยนเป็น "นางราตรี กาบแก้ว" (22/12/2564 )
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และ ขึ้นบัญชีข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับการเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม (16/12/2564 )
เอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (15/12/2564 )
งานเปิดตัวเเผนปฎิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการอนุวัติการปฎิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิของเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐาน ( 20/01/2565 )
การประชุมทบทวนหลักสูตร I-D -sign “การเป็นผู้พิทักษ์สิทธิทางเพศวัยรุ่น”และการขับเคลื่อนนโยบาย Stronger (Teen) Mom ส่งเสริม ทักษะอาชีพและสวัสดิการแม่วัยรุ่น ( 18/01/2565 )
ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติแบบบูรณาการในการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ( 14/01/2565 )
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1/2565 ( 14/01/2565 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ( 19/01/2565 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ( 17/01/2565 )
ประชุม Media Training ( 19/01/2565 )
การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ( 07/01/2565 )
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง  (12/01/2565)
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง  (12/01/2565)
มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก  (11/01/2565)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  (07/01/2565)
ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานและบุคลากรภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงนตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ สถานธนานุเคราะห์   (05/01/2565)
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง  (27/12/2564)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน  (27/12/2564)
วารสาร  (24/12/2564)
56503 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน และงบบุคลากร (14/01/2565 12:41:17)
56502 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (14/01/2565 12:01:52)
56501 แบบรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม (เฉพาะกาล) ที่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เดือน ธันวาคม 64) (12/01/2565 15:58:29)
56500 ใบโอน ปี 65 งบดำเนินงาน เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (11/01/2565 12:06:44)
56499 แบบฟอร์มสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 (10/01/2565 14:31:31)
56498 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 (10/01/2565 09:46:36)
56497 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 (10/01/2565 09:46:03)
56496 ทะเบียนคุมเงินประจำปีงบประมาณ2565 (10/01/2565 09:45:39)