ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

ค้นหา :

ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศบุคคลตัวอย่างประจำปี 2565 ของ ดย. ภายใต้ค่านิยม “มองไกล - ก้าวทัน มีความเชี่ยวชาญ จิตมุ่งบริการ ยึดมั่นคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วม”ของหน่วยงานในสังกัดของกรมกิจการเด็กเยาวชน (29/11/2565 )
คำสั่ง ดย. ที่ 724/2565 เรื่อง การแต่งตั้งให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการ (28/11/2565 )
ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล เพื่อการย้าย การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กรณีไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน (21/11/2565 )
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (14/11/2565 )
ขอแจ้งเวียนสำเนาประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน ผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (นางสาวกีรติ เลี้ยวสกุล) (10/11/2565 )
พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุล จากเดิม "นางเรไร บุญศิริ" เปลี่ยนเป็น "นางสาวเรไร แซ่อึ้ง" (10/11/2565 )
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ (04/11/2565 )
พนักงานราชการแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้า และชื่อสกุล "นางสาววันวิสาข์ อุทธา" เปลี่ยนเป็น "นางวันวิสาข์ เมยดง" (04/11/2565 )
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566(พศ.) ( 12/01/2566 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ( 01/12/2565 )
การประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2566(พศ.) ( 26/01/2566 )
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้เด็ก ครั้งที่ 2/2566 ( 27/02/2566 )
การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมส่วนกลาง ครั้งที่ 2/2566 ( 09/02/2566 )
การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 4/2566 ( 15/02/2566 )
การประชุมคณะกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ครั้งที่ 3/2566 ( 01/02/2566 )
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวชาวต่างประเทศให้เด็ก ครั้งที่ 1/2566 ( 24/01/2566 )
ขอแจ้งกำหนดการเป้นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายองอาจ ภู่ประเสริฐ อดีตผู้ตรวจราชการ กรมประชาสงเคราะห์   (30/11/2565)
รายงานการประชุม ดย ครั้งที่ 4-2565  (29/11/2565)
ขอความอนุเคราะหห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง  (29/11/2565)
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป้นพนักงานตำแหน่งนัการเงินและข้อมูล สถานธนานุเคราะห์  (24/11/2565)
สรุปข้อสั่งการและมติการประชุม ดย. ครั้งที่ 4/2565  (21/11/2565)
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป้นพนักงานตำแหน่งนัการเงินและข้อมูล สถานธนานุเคราะห์   (14/11/2565)
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565  (11/11/2565)
ระเบียบวาระการประชุม ดย. ครั้งที่ 4/2565  (09/11/2565)
13004 สรุปวันลาข้าราชการ พนักงานราชการ เดือนพฤศจิกายน 2565 (บพด.ปราจีนบุรี) (0)(05/12/2565 15:17:56)
12981 ผลเบิกจ่าย ฯ ประจำปี 66 ณ วันที่ 25 พ.ย. 65 (0)(29/11/2565 14:27:02)
12973 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบประเมินทักษะพ่อแม่ ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงบุตรหลาน (0)(25/11/2565 15:06:33)
12962 ผลเบิกจ่าย ฯ ประจำปี 66 ณ วันที่ 15 พ.ย. 65 (0)(21/11/2565 11:24:45)
12960 ผลเบิกจ่าย ฯ ประจำปี 66 ณ วันที่ 11 พ.ย. 65 (0)(15/11/2565 10:10:59)
12959 ขอส่งรายงานวันของข้าราชการและพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565 ของ บพด.ลำปาง (0)(14/11/2565 11:07:04)
12935 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณื ประจำปี 2566 (0)(07/11/2565 16:22:18)
12932 ผลเบิกจ่าย ฯ ประจำปี 66 ณ วันที่ 3 พ.ย. 65 (0)(07/11/2565 10:24:35)