ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
 
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
งดการประชุม
ศปก.พม.
 
 
วันที่ 21 ธันวาคม 2564
ประชุมกรม
งดการประชุม
ศปก.ดย.
 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 9905 record
 
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12/01/2565
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
กลุ่มอำนวยการ
12/01/2565
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
กลุ่มอำนวยการ
11/01/2565
มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบก
กลุ่มอำนวยการ
07/01/2565
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
กลุ่มอำนวยการ
05/01/2565
ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานและบุคลากรภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงนตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ สถานธนานุเคราะห์
กลุ่มอำนวยการ
27/12/2564
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
กลุ่มอำนวยการ
27/12/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน
กลุ่มอำนวยการ
24/12/2564
วารสาร
กลุ่มอำนวยการ
23/12/2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่รายงานความก้าวหน้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประเทศไทย พ.ศ.2559-2563
กลุ่มอำนวยการ
23/12/2564
ขอมอบเอกสารเผยแพร่ ดัชนีวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บันไดสู่การพัฒนาประเทศ 2564
กลุ่มอำนวยการ
20/12/2564
แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มอำนวยการ
17/12/2564
ขอนำส่ง ประกาศสถาบันการต่างประเทศเมวะวงศ์วโรปการ เรื่องปฏินการสอบภาษาอังกฤษฯ
กลุ่มอำนวยการ
17/12/2564
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)
กลุ่มอำนวยการ
17/12/2564
การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ฯ
กลุ่มอำนวยการ
16/12/2564
ขอส่งสำเนาหนังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาเพื่อโปรดทราบ จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
16/12/2564
บัญชีนวัตกรรมไทย
กลุ่มอำนวยการ
16/12/2564
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมนบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ย.2564
กลุ่มอำนวยการ
15/12/2564
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน
กลุ่มอำนวยการ
15/12/2564
ขอขยายกลุมเป้าหมาในการรับรองหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มอำนวยการ
15/12/2564
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กลุ่มอำนวยการ
15/12/2564
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
กลุ่มอำนวยการ
14/12/2564
ได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
13/12/2564
ขอแจ้งเปลี่ยนแลงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์รับส่งหนังสือราชการ และติดต่อสอบถามข้อมูล
กลุ่มอำนวยการ
13/12/2564
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มอำนวยการ
13/12/2564
เกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนส่ามัญเพื่อเลื่อขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สำนักงานคระกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
กลุ่มอำนวยการ
08/12/2564
รายงานการประชุม ดย ครั้งที่ 8/2564
กลุ่มอำนวยการ
08/12/2564
การรับ-ส่งหนังสือราขการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน Th-eGIF e-CMS version 2.0 on Cloud
กลุ่มอำนวยการ
03/12/2564
สรุปข้อสั่งการและมติการประชุม ดย. ครั้งที่ 8/2564
กลุ่มอำนวยการ
02/12/2564
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวย้ายเข้าปฏิบัติงานในกระทรวง พม. ขอแจ้งเวียนหมายเลขโทรศัพท์
กลุ่มอำนวยการ
29/11/2564
ระเบียบวาระการประชุม ดย. ครั้งที่ 8/2563
กลุ่มอำนวยการ
24/11/2564
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่ พ.ศ. ..
กลุ่มอำนวยการ
19/11/2564
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านในการเผยแพร่ช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
กลุ่มอำนวยการ
18/11/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผลกรสอบคัดเลือกพนักงานฯ
กลุ่มอำนวยการ
18/11/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน
กลุ่มอำนวยการ
18/11/2564
เพิ่มสาขาให้บริการสินเชื่อตามข้อตกลง
กลุ่มอำนวยการ
16/11/2564
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคลำไส้อักเสบเร้อรังซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง
กลุ่มอำนวยการ
05/11/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงนและบุคคภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการแงินและบัญชี ส่วนการเงิน
กลุ่มอำนวยการ
05/11/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
กลุ่มอำนวยการ
01/11/2564
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
กลุ่มอำนวยการ
01/11/2564
ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาด
กลุ่มอำนวยการ
28/10/2564
ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่
กลุ่มอำนวยการ
28/10/2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มอำนวยการ
25/10/2564
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล
กลุ่มอำนวยการ
25/10/2564
ขอแจ้งที่อยู่ของหน่วยงานสำหรับติดต่อราชการ
กลุ่มอำนวยการ
19/10/2564
ขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานฯ
กลุ่มอำนวยการ
15/10/2564
สรุปการมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กลุ่มอำนวยการ
14/10/2564
รายงานการประชุม ดย ครั้งที่ 7/2563
กลุ่มอำนวยการ
11/10/2564
ขอส่งหนังสือเวียนจำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
05/10/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ สวัสดิการสู้ภัยโควิด
กลุ่มอำนวยการ
01/10/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสักัด
กลุ่มอำนวยการ


แสดงผลหน้าที่