ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 2483 record
 
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17/08/2565
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
17/08/2565
ส่งหนังสือแจ้งเวียน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
11/08/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
11/08/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้จัดการส่วนนิติการฝ่ายอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
11/08/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพัสดุ
กลุ่มอำนวยการ
10/08/2565
ขอส่งข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
08/08/2565
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาสังคมสงเคราะห์
กลุ่มอำนวยการ
05/08/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
04/08/2565
ขอนำส่งสำเนาประกาศสำนักธนานุเกคราะห์ กรมพัฒนาสวัสดิการ มาเพื่อโปรดทราบ จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
02/08/2565
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผน
กลุ่มอำนวยการ
02/08/2565
ขอนำส่งรายงานสถานการณ์ฯ พ.ศ.2564 และอินโฟกราฟิกฯ
กลุ่มอำนวยการ
27/07/2565
กระทรางการต่างประเทศสรรหาบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประำจปี 2565 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ในทุกสาขา
กลุ่มอำนวยการ
27/07/2565
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
27/07/2565
ขอส่งหนังสือเวียนจำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
26/07/2565
หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ โรคโควิด 19 ในสถานพยาบางของทางราชการ
กลุ่มอำนวยการ
21/07/2565
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักตำแหน่งสมุห์บัญชี
กลุ่มอำนวยการ
21/07/2565
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง
กลุ่มอำนวยการ
20/07/2565
ขอประชาสัมพันธ์การบริการของสวนดุสิตโพล
กลุ่มอำนวยการ
20/07/2565
มีควาประสงค์โอนข้าราชการเืพ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
19/07/2565
ขอส่งหนังสือเวียนจำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
18/07/2565
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
กลุ่มอำนวยการ
11/07/2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้จัดการส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
08/07/2565
รายงานการประชุม ดย ครั้งที่ 3/2565
กลุ่มอำนวยการ
05/07/2565
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
04/07/2565
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่จังหวัดชลบุรี
กลุ่มอำนวยการ
04/07/2565
นำส่งจดหมายข่าว สสว. 11 ประจำเดือน มิ.ย. 65
กลุ่มอำนวยการ
01/07/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
30/06/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
30/06/2565
ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการพเรือนสามัญสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ
กลุ่มอำนวยการ
29/06/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
29/06/2565
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์
กลุ่มอำนวยการ
29/06/2565
ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 และวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอร่างกฎหมายและการตรากฎหมานมาเพื่อโปรดทราบ
กลุ่มอำนวยการ
29/06/2565
การขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 16 และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 9 มาเพื่อโปรทราบ
กลุ่มอำนวยการ
27/06/2565
สรุปข้อสั่งการและมติการประชุม ดย. ครั้งที่ 3/2565
กลุ่มอำนวยการ
24/06/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
24/06/2565
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกาการก่อการร้ายและการแพรขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
กลุ่มอำนวยการ
24/06/2565
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจะเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิเคราะห์และวางแผนส่วนธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มอำนวยการ
22/06/2565
วารสาร มุสลิม กทม.นิวส์ ฉบับที่ 65 ประจำเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565
กลุ่มอำนวยการ
22/06/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
22/06/2565
ขอส่งหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
22/06/2565
ขอส่งบทความของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
21/06/2565
ประกาศยกเลืกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
กลุ่มอำนวยการ
20/06/2565
ระเบียบวาระการประชุม ดย. ครั้งที่ 3/2565
กลุ่มอำนวยการ
17/06/2565
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนักการเงินและข้อมูล
กลุ่มอำนวยการ
17/06/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
17/06/2565
ขอมอบทำเนียบส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.2565
กลุ่มอำนวยการ
15/06/2565
ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัชี สถานธนานุเคราะห์ จังหวัดสรุพรรณบุรี
กลุ่มอำนวยการ
15/06/2565
ผลการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงานตำแหน่งนิติกร
กลุ่มอำนวยการ
14/06/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือเวียน จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
13/06/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ


แสดงผลหน้าที่