ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ค้นหา
  ว.ด.ป.ที่ ถึงวันที่
 
  คำค้น
 
ค้นพบทั้งหมด 2534 record
 
วันที่ออก
เรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
30/11/2565
ขอแจ้งกำหนดการเป้นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม นายองอาจ ภู่ประเสริฐ อดีตผู้ตรวจราชการ กรมประชาสงเคราะห์
กลุ่มอำนวยการ
29/11/2565
รายงานการประชุม ดย ครั้งที่ 4-2565
กลุ่มอำนวยการ
29/11/2565
ขอความอนุเคราะหห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
24/11/2565
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป้นพนักงานตำแหน่งนัการเงินและข้อมูล สถานธนานุเคราะห์
กลุ่มอำนวยการ
21/11/2565
สรุปข้อสั่งการและมติการประชุม ดย. ครั้งที่ 4/2565
กลุ่มอำนวยการ
14/11/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป้นพนักงานตำแหน่งนัการเงินและข้อมูล สถานธนานุเคราะห์
กลุ่มอำนวยการ
11/11/2565
การประกาศแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2565
กลุ่มอำนวยการ
09/11/2565
ระเบียบวาระการประชุม ดย. ครั้งที่ 4/2565
กลุ่มอำนวยการ
09/11/2565
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักตำแหน่งสมุห์บัญชี
กลุ่มอำนวยการ
01/11/2565
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป้นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์
กลุ่มอำนวยการ
28/10/2565
ผลการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป้นพนักงานตำแหน่งนิติกร
กลุ่มอำนวยการ
26/10/2565
ขอแจ้งผลสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี
กลุ่มอำนวยการ
25/10/2565
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเอกสาร ดังนี้
กลุ่มอำนวยการ
21/10/2565
ขอมอบจดหมายข่าวโครงการกำลังใจ ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2565
กลุ่มอำนวยการ
21/10/2565
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี
กลุ่มอำนวยการ
21/10/2565
เสนองานการจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ
21/10/2565
ขอนำส่งสำเนาประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผลการสอบคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ
กลุ่มอำนวยการ
12/10/2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัสดุ
กลุ่มอำนวยการ
11/10/2565
ขอส่งหนังสือเวียนจำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
10/10/2565
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานและบุคลากรภายนอกเพ่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี
กลุ่มอำนวยการ
06/10/2565
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ
04/10/2565
การรับสมัครสอบแข่งขั่นเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ
กลุ่มอำนวยการ
03/10/2565
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี
กลุ่มอำนวยการ
28/09/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 4 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
23/09/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
23/09/2565
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
20/09/2565
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2564 และเสวนาวิชาการ เรื่อง "13 ปี ตามหาค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างส่วนราชการหลังเกษียณอายุราชการ"
กลุ่มอำนวยการ
20/09/2565
แผ่นพับรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
กลุ่มอำนวยการ
19/09/2565
โครงการพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา มาเพื่อโปรดทราบ
กลุ่มอำนวยการ
16/09/2565
ขอส่งหนังสือจำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
16/09/2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแจ่งจั้งเป็นพนักงาตำแหน่งพนักงานพัสดุ
กลุ่มอำนวยการ
16/09/2565
แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภยนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์ กทม.
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
แจ้งเวียนหนังสือ จำนวน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
นายมิคาอิล กอร์บาซอพ อดีตประธานาธิบดีแห่งสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ถึงแก่กรรม
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
ขอส่งหนังสือ จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
13/09/2565
ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน 5 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
06/09/2565
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กลุ่มอำนวยการ
06/09/2565
การพิจารณารังรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
กลุ่มอำนวยการ
05/09/2565
ขอแจ้งการขยายเวลาการรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอำนวยการ
02/09/2565
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ
กลุ่มอำนวยการ
31/08/2565
ขอส่งหนังสือแจ้งเวียน 4 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
26/08/2565
ขอนำส่งประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 2 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
26/08/2565
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี
กลุ่มอำนวยการ
26/08/2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ
กลุ่มอำนวยการ
26/08/2565
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่
กลุ่มอำนวยการ
24/08/2565
ขอส่งหนังสือเวียน จำนวน 6 เรื่อง
กลุ่มอำนวยการ
23/08/2565
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2565-2570
กลุ่มอำนวยการ
23/08/2565
มีความประสงค์จะรับสมัคคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่างๆ
กลุ่มอำนวยการ
23/08/2565
การเปลี่ยนชื่อประเทศของสาธารณรัฐตุรกี
กลุ่มอำนวยการ


แสดงผลหน้าที่