ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
แจ้งเวียนสำเนาหนังสือ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น