ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 28 เมษายน 2566
ประชุมกรม
เวลา 13:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ขอแจ้งเวียนสำเนาคำสั่ง ที่ 844/2564 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (นายชนันนัทธ์ ... ฯ) และคำสั่งที่ 846/2564 ลว 3 ธ.ค. 2564 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นายชนันนัทธ์ ... ฯ)