ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง Best Practices เครือข่ายเข้มแข็ง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในงานพัฒนาสังคม

เป็นผลการดำเนินงานที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดล ในการศึกษาต้นแบบของการทำงานเครือข่ายที่เข้มแข็ง  ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่สนับสนุน  นอกจากนั้นยังศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายเข้มแข็งกับความสำเร็จของงานพัฒนาสังคม/src/xresult/ภาคผนวก.doc/src/xresult/บทที่ 4 สรุปผล อภิปราย ข้อเสนอแนะ.doc/src/xresult/บทที่ 3 ผลการวิจัย.doc/src/xresult/บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.doc/src/xresult/บทที่ 1 บทนำ.doc