ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
ข้อมูลหน่วยงาน

ที่อยู่ติดต่อ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2255-5850-7 ,0-2253-9116-7 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 0-2651-6483

สำนักงานเลขานุการกรม
- กลุ่มอำนวยการ โทรศัพท์ : 0-2250-1956
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-6483

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
- ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-6904

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ถ.นิคมมักกะสัน)
- กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ     โทรศัพท์ : 0-2651-7788 
- กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน   โทรศัพท์ : 0-2651-6673 
- กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ    โทรศัพท์ : 0-2306-8696 / 0-2306-8932  

กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ : 0-2651-6775
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-6745

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- โทรศัพท์ : 0-2651-7737
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-6685

กลุ่มตรวจสอบภายใน
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-7762

ศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์
- โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2651-7782  โทรสาร :  0-2650-1887

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - โทรศัพท์ 0-2306-8694, 02-306-8697 โทรสาร :  0-2354-7511

หน่วยงานภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
ตั้งอยู่เลขที่ 255 ถนนราชวิถี      แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี      กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7484-5      โทรสาร 0-2354-7485 ต่อ 118      E-mail : rajvithihome@hotmail.com

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (อาคาร 60 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ : 0-2306-8612
- โทรศัพท์/โทรสาร :  0-2354-7511

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว (อาคารดรุณวิถี)
- ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์/โทรสาร : 0-2306-8668 / 0-2306-0856
- กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย  โทรศัพท์ : 0-2306-8856 / 0-2306-8613 / 0-2306-8659
- กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว  โทรศัพท์ : 0-2306-8656 / 0-2306-8657