ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 
เวทีแชร์ไฟล์.-> เพิ่มไฟล์

    
วันที่ส่งไฟล์ :   2022-06-30 14:47:41
สำนัก/กอง :   กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เรื่อง :   ผลการขับเคลื่อนการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคม เพื่อพัฒนาชาติอย่างยังยืนของกระทรวง พม. ประจำปี 2564 และ 2565
ผู้รับ :   สลก.
Files Attach :  
Attach Files :