ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   20/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พิเศษ
ประเภท :   ระเบียบ
เรื่อง :   ระเบียบวาระการประชุม ดย. ครั้งที่ 3/2565
รายละเอียด :   กลุ่มอำนวยการ สลก. ได้นำระเบียบวาระการประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ลงในระบบ E-Meeting เรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดดูได้
ไฟล์ :  
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   20/06/2565