ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   22/06/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว.7519
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และเข้าพบหารือเรื่องโรงเรียนทางเลือกใหม่ โรงเรียนสินคอล์น เฮ้าส์ 2.) ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย เล่มที่ 56 เลขที่ 048 3.) รับโอนข้าราชการพลเรือน
ไฟล์ :   5910.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   22/06/2565