ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565
ประชุมกรม
เวลา 09:30 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   26/07/2565
เลขที่หนังสือ :   กค 0416.4/ว805
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือ โรคโควิด 19 ในสถานพยาบางของทางราชการ
รายละเอียด :  
ไฟล์ :   6999.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   26/07/2565