ยินดีต้อนรับ สังกัด ตำแหน่ง

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2566
ประชุมกรม
เวลา 14:00 น.

 
???? DPIS
ebudget
 

 

    
วันที่ออก :   27/07/2565
เลขที่หนังสือ :   พม 0201/ว 9136
ประเภท :   อื่น ๆ
เรื่อง :   ขอส่งหนังสือเวียนจำนวน 3 เรื่อง
รายละเอียด :   1.) อว8418/ว696 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การบริการของสวนดุสิตโพล 2.) อว 7215/272 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมาวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 3.) สธ 0604.03/ว1302 เรื่อง ขอแจ้งช่องทางการเข้าถึงคู่มือการให้บริการตรวจวิเคราะห์รูปแบบออนไลน์
ไฟล์ :   7037.PDF
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง :   กลุ่มอำนวยการ
วันที่บันทึก :   27/07/2565